Badania

Skuteczność działania urządzeń potwierdzają badania wykonane przez uznane i akredytowane laboratoria oraz międzynarodowe stowarzyszenia branżowe.

Potwierdzona skuteczność technologii Hydropath

Od ponad 25 lat prowadzone są badania oceniające skuteczności technologii Hydropath w różnych zastosowaniach.

Skuteczność działania to podstawowe i główne kryterium wyboru technologii Hydropath spośród innych dostępnych na rynku.

Poniżej przedstawiamy raporty z badań, uzyskane efekty i certyfikaty jakie uzyskała technologia Hydropath.

 

awards

 

INNOVATION TECHNOLOGY

Badania laboratoryjne skuteczności technologii Hydropath w zakresie dezynfekcji wody w hodowli ryb

Obiekty hodowlane ryb z zamkniętymi obiegami wody, napotykają na problemy związanych z skażeniem bakteryjnym i grzybicznym przenoszonym przez krążącą w obiegu wodę.

Mikroorganizmy patogenne wpływają na poziom wzrostu ryb, ich śmiertelność  i wygląd. Przeprowadzone w 2013 roku, 90 dniowe testy laboratoryjne wykazały pozytywny wpływ technologii Hydropath na zdrowotność ryb hodowlanych. Testy zostały uzupełnione badaniami w 2014 roku.

Pełny opis testów do pobrania w pliku pdf   cz.1  Pobierz

Pełny opis testów do pobrania w pliku pdf   cz.2  Pobierz

 

Twardość wody – jednostki twardości – skala twardości

Urządzenia HydroFLOW działają skutecznie przy różnych twardościach wody.

Szybkość usuwania istniejących osadów kamienia kotłowego jest szybsza kiedy woda jest twardsza. 

 

Twardość wody

Twardość wody zmienia się w zależności od geologicznego składu ziemi przez którą przechodzą warstwy wodonośne. Twarda woda zawierająca minerały zazwyczaj jest dobra smakowo  i wskazana do picia ze względów zdrowotnych. Jednocześnie ta sama woda z rozpuszczonymi solami wapnia (twardość węglanowa) ma swoje skutki uboczne dla urządzeń.

Dyrektywa Unii Europejskiej z 1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia, zostało w Polsce wdrożona poprzez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz.U. 2007.61.417) i z dnia 20.04.2010 r. (Dz.U. 2010.72.466) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Parametry wody (jakość wody) w Polsce są badane i monitorowane przez MPWiK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) w danym mieście.

Twardość wody podaje się w milimolach jonów wapnia lub magnezu w 1 dm3 wody według wskaźników międzynarodowych lub w stopniach twardości (niemieckich, francuskich i innych). Dawniej stosowano jednostkę miligramorównoważników (mval) jonów wapnia lub jonów magnezu w 1 dm3 wody, gdzie 1 mval=20,04 mg Ca2+ lub 12,16 mg Mg2+ w 1 dm3.

Norma Polska dla wody przeznaczonej do spożycia: 60–500 mg CaCO3/dm3

500 mg CaCO3/dm3= …

… = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l

… = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH)

… = 50° franc.

 

Przeliczniki twardości wody – stopnie twardości wody

 

    °dH °e °fH mg CaCO3/l mval/l mmol/l
stopień niemiecki 1 °dH = 1,000 1,253 1,780 17,800 0,357 0,178
stopień angielski 1 °e = 0,798 1,000 1,430 14,300 0,285 0,142
stopień francuski 1 °fH = 0,560 0,702 1,000 10,000 0,200 0,100
mg CaCO3/l 1 mg CaCO3/l = 0,056 0,070 0,100 1,000 0,020 0,010
mval/l 1 mval/l = 2,800 3,510 5,000 50,000 1,000 0,500
mmol/l 1 mmol/l = 5,600 7,020 10,000 100,000 2,000

1,000

 

Aktualnie obowiązująca skala twardości wody

 

Stopień twardości wody [mmol/l]
Woda miękka poniżej 1,5
Woda średnio twarda 1,5 – 2,5
Woda twadra powyżej 2,5

 

Dawna skala twardości wody

 

  Jednostka twardości wody
Stopień twardości wody [mval/l] [mg CaCO3­] [°dH] [mmol/l]
1 Woda bardzo miękka poniżej 2 poniżej 100 poniżej 5,6 poniżej 1
2 Woda miękka 2 – 4 100 – 200 5,6 – 11,2 1 – 2
3 Woda średnio – twarda 4 – 7 200 – 350 11,2 – 19,6 2 – 3,5
4 Woda twarda 7 – 11 350 – 550 19,6 – 30,8 3,5 – 5,5
5 Woda bardzo twarda powyżej 11 powyżej 550 powyżej 30,8 powyżej 5,5

Eliminacja Escherichia coli i Staphylococcus aureus

Urządzenia HydroFLOW umożliwiają ograniczenie możliwości rozwoju bakterii i dezynfekcję wody.

Badania przeprowadzone przez laboratorium SGS w 2004 roku, wykazały, że skuteczność dezynfekcji wody przy pomocy urządzenia HydroFLOW AquaKLEAR  w warunkach laboratoryjnych w ciągu 1 godziny wynosi 99,99%.

Badano skuteczność dezynfekcji dla bakterii:

 • Staphylococcus aureus AACC 6538
 • Escherichia coli AACC 8739

 

Wyniki badań    Pobierz

Eliminacja bakterii Legionella z instalacji wodnych.

 

Zastosowanie urządzeń typu HydroFLOW, pozwala na trwałe zabezpieczenie instalacji przed namnażaniem bakterii Legionella.

 

Technologia działa wielokierunkowo

 • skutecznie i szybko usuwa bakterie z wody
 • usuwa biofilm z instalacji (95% bakterii kolonizuje biofilm)
 • nie powoduje zagrożenia dla użytkowników 

 

Zalety technologii

 • bezpieczna dla użytkowników
 • bezpieczna dla instalacji
 • bezpieczna dla środowiska
 • wprowadzana w trakcie normalnej eksploatacji instalacji 
 • chemiczne środki dezynfekujące – nie są wymagane
 • montaż urządzeń nie wymaga cięcia rur
 • urządzenie są bezobsługowe 
 • urządzenia nie wymagają serwisowania
 • koszty eksploatacji urządzeń są bardzo niskie 
 

Badanie wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało, że w warunkach testowych urządzenie z technologią Hydropath eliminuje

 99,7% – 99,9% bakterii Legionella z wody.

Pobierz

 

Eliminacja bakterii Escherichia coli, Klebsiella i Pseudomonas

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniale, Pseudomonas aeruginosa

Data testu: 01.10.2012.
Urządzenie: HydroFLOW S38.
Laboratorium: A&L Labolatory Inc. USA
Prowadzący: Jonathan T. Dyer (Senior Water Scientist) – 3100 Hotel Rd. P.O. Box 1507 Auburn, ME 04211.
Urządzenie HydroFLOW S38 jest niewielkim urządzeniem stosowanym zazwyczaj w małych instalacjach komercyjnych i domowych.
Bakterie i algi przepływające przez rurę w miejscu w którym zamontowane jest urządzenie zostają naładowane dodatkowym niewielkim ładunkiem elektrycznym. Ten dodatkowy ładunek powoduje, że wokół komórki bakteryjnej gromadzi się warstwa czystej wody. Ciśnienie osmotyczne występujące pomiędzy czystą woda a płynem wewnątrzkomórkowym, powoduje wnikanie wody do wnętrza komórki mikroorganizmu, powodując rozerwanie błony komórkowej i obumarcie mikroorganizmu.

 

W badaniach testowych zostały użyte bakterie:


Escherichia coli (ATCC 15597)

Klebsiella pnemoniale (ATCC 9591)

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 262)  

 

Instalacja testowa


Układ pomiarowy powstał w oparciu o zamknięty system z zabudowanym portem do iniekcji bakterii. Przepływ wody wynosił 7,95 l/min.
Bakterie wprowadzono do systemu testowego. Urządzenie HydroFLOW S38 zostało włączone i rozpoczęto pomiary redukcji mikroorganizmów.
Brano pod uwagę dwa scenariusze pomiarowe: (1) woda nie płynie w systemie, (2) woda przepływa z wydajnością 7,95 l/min.

Wyniki testu


Tabela 1. Brak przepływu wody, wynik redukcji ilości organizmów ( czas 60 minut)

Organizm    Ilość zadana Wynik     Logarytmiczna redukcja          % eliminacji 
E.coli     1,46E+07    6,06E+05    1,3831         95,8607%
Klebsiella    9,64E+06    5,83E+05  1,2190         93,9611%
Pseudomonas    1,06E+07    8,73E+05  1,1038         92,1261%

Tabela 2. Przepływ wody 7,95 l/min, wynik redukcji ilości organizmów (czas 30 minut)

Organizm    Ilość zadana Wynik     Logarytmiczna redukcja      % eliminacji 
E.coli     8,32E+06    4,13E+03  3,3042         99,9504%
Klebsiella     9,14E+05    5,83E+04  2,1955         99,3624%
Pseudomonas     1,03E+07    1,37E+04  2,8774         99,8674%

Wnioski


 • Technologia HYDROPATH wykazuje znaczącą redukcję bakterii zarówno przy wodzie stałej jaki przepływającej
 • Urządzenie HydroFLOW S38 eliminuje komórki bakterii, również tych które nie znalazły się w obrębie rdzenia ferromagnetycznego urządzenia.

 

Wysoki poziom logarytmicznej redukcji komórek bakteryjnych przy wodzie stojącej wskazuje, że nie jest wymagany przepływ mikroorganizmów przez rdzeń wykonany z ferromagnetyków dla uzyskania zadowalających wyników eliminacji bakterii przez technologię HYDROPATH.

Wyniki badań     Pobierz