woda ze studni

Skażona woda ze studni

E. coli w wodzie studziennej

Uzdatnianie wody studziennej

Wirusy, bakterie, grzyby w wodzie studziennej

Istotne elementy na które warto zwrócić uwagę przy korzystaniu z wody studziennej.

Wodę z niesprawdzonych źródeł  w tym ze studni należy traktować jako potencjalnie skażoną pod względem mikrobiologicznym.

Jakość wody przeznaczonej do picia i na potrzeby bytowe musi odpowiadać wymogom określonym przez instytucje i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ludności np. PZH.

W wodzie występują stale lub okazjonalnie drobnoustroje pochodzące z różnych grup taksonomicznych. Mogą to być wirusy, bakterie i ich zarodniki, grzyby oraz pierwotniaki, które mogą wywołać u ludzi wiele groźnych chorób. Do niebezpiecznych należy zaliczyć drobnoustroje pochodzące z zanieczyszczeń odchodami ludzi i zwierząt. W wodzie chłodnej wirusy przeżywają od kilku dni nawet do kilku miesięcy.

Wśród powszechnie występujących mikroorganizmów wodnych dominują zwykle psychrofile. Ich wzrost jest możliwy w temperaturze poniżej 10°C, optymalna temperatura wzrostu nie przekracza 20°C. Ze względu na niskie temperatury rozwoju, grupa ta nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

W wodzie mogą występować również mikroorganizmy pochodzące z gleby oraz spływów ścieków przemysłowych i komunalnych. W naturalnym środowisku wodnym mogą one występować okresowo. Wiele gatunków mikroorganizmów nie ma zdolności do namnażania się w środowisku wodnym w niskich temperaturach, ale mogą w nim przeżywać. Większość z nich należy do heterotroficznych bakterii mezofilnych, które optimum wzrostu mają w zakresie temperatur od 20°C do 40°C.

Wirusy samodzielnie nie mogą prowadzić żadnych procesów życiowych, takich jak przemiana materii, wzrost, synteza białek czy rozmnażanie, muszą w celu budowy nowych cząsteczek korzystać z obcych komórek, których procesy metaboliczne podporządkowują swojej informacji genetycznej np. bakterii.

Liczba bakterii w wodzie ujmowanej powinna być redukowana poprzez prawidłowo prowadzone procesy uzdatniania. Redukcja ilości bakterii przekłada się na ilość aktywnych , mających możliwość namnażania się wirusów.

Badanie wody

Wodę należy z właściwą częstotliwością badać i w zależności od potrzeb uzdatniać.

Badanie można przeprowadzać przy użyciu dostępnych narzędzi wskaźnikowych (dość ograniczony zakres badania) ale lepszym i pewniejszym rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania badania akredytowanemu laboratorium.

Badania powinny obejmować zakres parametrów fizykochemicznych i biologicznych wskazanych w Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie jest procesem zapewniającym dostarczenie wody do spożycia, która jest bezpieczna pod względem mikrobiologicznym i chemicznym.

Uzdatnianie to pojęcie o szerokim zakresie. Może dotyczyć kilku lub wielu parametrów fizykochemicznych i biologicznych.

W zależności od potrzeb woda może być filtrowana, pozbawiana rozpuszczonych w niej minerałów i związków chemicznych lub dezynfekowana.

Sposób uzdatniania zależy od parametrów wody surowej i potrzeb. Decyzja co do sposobu uzdatniania wody wymaga szczególnej uwagi, ponieważ niektóre procesy uzdatniania mogą wpłynąć negatywnie na skład chemiczny i smak wody.

Monitorowanie stanu sanitarnego instalacji wodnych

Monitorowania stanu sanitarnego sieci dystrybucji wody to kolejny istotny element związany z zapobieganiem wtórnego zanieczyszczenia i skażenia wody. Ocena panujących w instalacjach dystrybucji wody warunków, szczególnie tych sprzyjających narastaniu mikroflory obejmuje takie elementy jak:

 • występowanie biofilmu i odrywanie się jego fragmentów,
 • liczba osadów obecnych w sieci dystrybucji,
 • zawartość substancji wzrostowych,
 • stagnacja wody,

Drobnoustroje (heterotroficzne) mogą namnażać się w wodzie oraz na powierzchni materiałów mających kontakt z wodą, tworząc biofilm. Stąd też regularne czyszczenie i płukanie instalacji systemu dystrybucyjnego, za­pobiega gromadzeniu się osadów i zanieczyszczeń, które stwarzają dogod­ne warunki dla wzrostu mikroorganizmów i mogą powodować przyśpieszenie wtórnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Wymagania jakościowe wody

Ogólna liczba bakterii to jedno z kryteriów, które pozwala ocenić jakość wody. W tym pozwala określić czy instalacja i woda jest właściwie dezynfekowana.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), nie określa wy­maganej wartości dla parametru wskaźnikowego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Wy­magania dotyczące omawianego wskaźnika zostały w ww. rozporządzeniu określone w formie „bez nieprawidłowej zmiany”, bez dookreślenia ja­kiego rzędu zmianę należy uznawać za nieprawidłową. W uzupełnieniu powyższego kryterium, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczo­nej do spożycia przez ludzi zalecono, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100 jtk w 1 ml, a w kranie u konsumenta 200 jtk w 1 ml.

Czy mogę pić wodę ze studni?

Jeśli woda pitna pochodzi z prywatnej studni, musisz ją poddać badaniom np. w lokalnej stacji SANEPIDU. Jeśli pijąc wodę ze studni nie chorujesz, to woda może nie być niebezpieczna dla ciebie i twojej rodziny. Kilka zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie studziennej może powodować problemy zdrowotne w dłuższym okresie. Substancje i mikroorganizmy dostające się do wody studziennej mogą występować zarówno w zasobach wód powierzchniowych jak i podziemnych.

Twoje oczy nie widzą szkodliwych bakterii, pasożytów i rozpuszczonych w wodzie substancji niebezpiecznych. Dlatego woda może dobrze wyglądać i smakować, ale nie nadawać się do picia.

Niektóre zanieczyszczenia chemiczne znajdujące się w źródle wody mogą powodować chroniczne problemy zdrowotne.  Stałe testowanie wody to środek prewencyjny i kontrolny wskazujący czy system uzdatniania wody pracuje na zadowalającym poziomie.

Jeśli studnia sąsiadów została przetestowana i sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa, nie oznacza to, że twoja studnia jest bezpieczna. Bezpieczeństwo wody w studni zależy od wielu czynników. Obejmują one geologię powierzchniową i podziemną oraz głębokość i budowę studni. Jakość wody w studni może zmieniać się na przykład po intensywnych opadach deszczu lub długotrwałej suszy. Dlatego należy systematycznie testować wodę ze studni i zachować wszystkie wyniki testów do wykorzystania w przyszłości.

Jest kilka aspektów mających wpływ na bezpieczeństwo wody studziennej.

 • budowa studni – czy jest szczelna i odpowiednio głęboka?  Jeśli nie, w każdej chwili mogą pojawić się problemy.
 • lokalizacja – gdzie się znajduje studnia?
 • jaka jest woda w studni twoich sąsiadów?
 • konserwacja – ile lat ma studnia, i czy jest systematycznie dezynfekowana? Czy jakość wody jest regularnie sprawdzana?
 • źródło wody – Jaka jest natura warstwy wodonośnej, z której pobierana jest woda?
 • działalność człowieka – Co dzieje się w okolicy, co może mieć wpływ na wodę w twojej studni?

Czy bakterie coli są szkodliwe dla ludzi?

Większość rodzajów bakterii z grupy coli jest nieszkodliwych dla ludzi. Niektóre mogą powodować łagodne choroby, a niektóre z nich mogą prowadzić do znacznie poważniejszych chorób. Bakterie z grupy coli są często określane jako „organizmy wskaźnikowe”, ponieważ wskazują na potencjalną obecność bakterii powodujących choroby w wodzie.

Czy możesz wziąć prysznic wodą z bakterią E. coli?

Nie jest to zalecane. Dorośli mogą brać prysznic, dopóki woda nie zostanie połknięta. Po kąpieli lub prysznicu należy umyć ręce chlorowaną lub butelkowaną/przegotowaną wodą. Dzieci i osoby z otwartymi ranami lub z obniżoną odpornością powinny unikać kąpieli w zanieczyszczonej bakteriami E. coli wodzie z kranu.

Jaka jest różnica między bakteriami E. coli i bakteriami z grupy coli?

Większość bakterii z grupy coli nie jest uważana za patogeny w normalnych warunkach. E. coli to gatunek bakterii z grupy coli, który jest bezpośrednio związany z zanieczyszczeniem kałowym, powodowanym przez odpady zwierząt ciepłokrwistych i ludzi.

Jak usuwać bakterie coli z wody studziennej?

E. coli bakteria wskazująca na skażenie bakteriami kałowymi.

Aby uniknąć bakterii w wodzie pitnej:

 • Zastosuj system uzdatniania wody np. uzdatniacz elektryczny, lampę UV. Stosowanie do dezynfekcji wody metod chemicznych jest zalecane jako działanie doraźne a nie stałe.
 • Stosuj filtrację wody na poziomie eliminującym z wody patogeny.
 • Znajdź inne źródło wody do którego nie przenikają bakterie z wód gruntowych.

Jeśli do instalacji wodnej zasilanej wodą ze skażonej studni dostały się bakterie E. coli, to cała instalacja dystrybucji i magazynowania wody musi zostać zdezynfekowana.

Można zapewnić bezpieczeństwo higieniczne wody poprzez stałe stosowanie elektronicznych uzdatniaczy wody (skuteczność do 99,99%) lub lamp UV. Jeśli jednak poziom skażenia jest wysoki >100 j.t.k. bakteryjnych, woda będzie trudna do uzdatnienia i większość tradycyjnych metod nie zapewni stałej ochrony. Można stosować odpowiednie technologie filtracji wody  np. odwróconą osmozę, nanofiltrację lub ultrafiltrację. Trzeba jednak pamietać, że metody te przy dużej skali poboru wody są dość kosztowne.

Chlorowanie wody na niskim poziomie, nieznacznie zmieniającym smak wody nie będzie wystarczające. Pamiętaj chlor i jego związki nie jest obojętny dla zdrowia i materiałów z jakich wykonywane są instalacje wodne.

Chlorowanie szokowe

Chlorowanie szokowe to proces, w którym domowe systemy wodne w tym studnie, są dezynfekowane przy użyciu znacznej ilości związków chloru wprowadzonych do wody.

Czy chlorowanie szokowe pozwoli na pozbycie się E. Coli?

Po prawidłowym wykonaniu chlorowanie szokowe zabije wszystkie bakterie istniejące w studni.

Jak długo należy czekać na użycie wody po chlorowaniu studni?

Woda powinna pozostawać w dezynfekowanej studni i instalacji przez 12 do 24 godzin. W tym czasie nie należy uruchamiać wody ani spłukiwać toalet.

Jaki poziom bakterii coli jest dopuszczalny w wodzie pitnej?

Maksymalne dopuszczalne stężenie w wodzie spożywczej bakterii E. coli wynosi zero j.t.k. w 100 ml.

Czytaj także:

Zielona woda w stawie rybnym

Urządzenia z technologią Hydropath pomagają eliminować rozwój glonów powodujących efekt gwałtownego zakwitu wody w stawach i oczkach wodnych. Uzdatniacze wody HydroFLOW montowane są przed filtrami. Podobnie jak lampy UV… Czytaj dalej

Zmiękczacz wody czy uzdatniacz wody?

Odkamieniacz wody, uzdatniacz wody, zmiękczacz wody Trzy różne nazwy, dwa różne typy urządzeń i różnice w przeznaczeniu. Kamień w wodzie Woda, jako taka nie ma kamienia. Chyba, że jest to górski potok… Czytaj dalej
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VDNKN7R7YP');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-84089816-1');window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date());gtag('config', 'AW-855444331');