Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA, PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, SPRZEDAŻY I DOSTAW

§1 Postanowienia ogólne

Hydropath Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, przy ul. Wierzbowej 111, 43-100 Tychy, wpisana do KRS pod numerem 0000499088 w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód VIII wydział gospodarczy, NIP: 6462933373, REGON: 243465593.

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej hydropath.pl, w zakresie przetwarzania danych osobowych, przyjmowania i realizacji zamówień, sprzedaży, realizacji wysyłki oraz składania reklamacji.
 2. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sprzedającym.
 3. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej hydropath.pl.
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej hydropath.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

Definicje

hydropath.pl – strona internetowa administrowana przez Hydropath, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Zamówienia i opłacenia go. W znaczeniu prawnym jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie umów sprzedaży na odległość, dokonywanie płatności za Produkty oraz umieszczanie Opinii.

Hydropath – Hydropath Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach przy ul. Wierzbowa 111, 43-100 Tychy, adres e-mail: biuro@hydropath.pl, telefon +48 500 068 835.

Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności hydropath.pl, w tym zawiera z Hydropath umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konto – przestrzeń hydropath.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Treści – wszelkie pochodzące od Hydropath lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Opinie – opinie Klientów o Produktach.

Partner – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż Produktów HydroFLOW.

Produkt – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „HydroFLOW” lub inna rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez hydropath.pl.

Sprzedający – Hydropath Sp. z o.o.

Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem hydropath.pl oferta nabycia Produktów.

§2 Dane osobowe

 1. Informacje ogólne
  1. Administratorem danych osobowych Klientów/Konsumentów jest Hydropath Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (adres: ul. Wierzbowa 111, 43-100 Tychy).
  2. Hydropath przetwarza dane osobowe Klientów/Konsumentów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej hydropath.pl, świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
  3. Hydropath może wykorzystywać dane osobowe Klientów/Konsumentów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Hydropath. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
  4. W ramach działalności marketingowej Hydropath może wysyłać Klientom/Konsumentom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci/Konsumenci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Hydropath lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.
  5. Hydropath może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Klientów/Konsumentów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili Hydropath może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.
  6. Ponadto, w niektórych sytuacjach, jest lub może okazać się konieczne, przetwarzanie danych osobowych Klientów/Konsumentów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Hydropath (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
   a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
   b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Hydropath.
  7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów/Konsumentów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Obowiązek podania danych osobowych Hydropath.
  1. Brak podania przez Klienta/Konsumenta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Hydropath usług na rzecz Klienta/Konsumenta.
  2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Informacje o odbiorcach danych osobowych.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów/Konsumentów w celach wskazanych w pkt 2, dane osobowe Klientów/Konsumentów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
   a) podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem hydropath.pl, aktualnie jest to Hydropath;
   b) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem hydropath.pl;
   c) podmiotom wspierającym Hydropath w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Hydropath (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Hydropath;
   d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe Klientów/Konsumentów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika hydropath.pl i obsługi Zamówień.
  2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów/Konsumentów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Hydropath prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 1 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta/Konsumenta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
 5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta/Konsumenta. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Klienta/Konsumenta w ramach usług świadczonych przez Hydropath.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą.
  1. Hydropath zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania , (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
   e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
   f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta/Konsumenta, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności, do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w §2 pkt 2 powyżej.
  2. Klient/Konsument uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, poprzez poinformowanie o tym Hydropath w formie pisemnej.
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. W zakresie, w jakim Klient/Konsument udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi/Konsumentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Hydropath danych osobowych Klienta/Konsumenta narusza przepisy RODO, Klientowi/Konsumentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych.
  1. Hydropath może przekazywać dane osobowe Klientów/Konsumentów do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Hydropath, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Hydropath. Hydropath gwarantuje, że przekazanie danych osobowych Klientów/Konsumentów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO

§3 Oferta produktów i proces sprzedaży

 1. Postanowienia ogólne.

Poprzez hydropath.pl Klient/Konsument może dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie oraz korzystać z innych funkcji wskazanych w serwisie.

Hydropath świadczy usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Hydropath jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranej z Klientem/Konsumentem. Hydropath odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi hydropath.pl służących do składania Zamówień. Za proces przyjęcia i realizacji Zamówienia odpowiada również Hydropath.

Korzystanie z hydropath.pl możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi/Konsumentowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.

Hydropath będzie, w miarę możliwości, informował o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie hydropath.pl.

Klient/Konsument nie może dostarczać do hydropath.pl treści, w tym Opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

W ramach hydropath.pl mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.

Na podany przez Klienta/Konsumenta w czasie rejestracji / zakupu bez rejestracji numer telefonu Hydropath może wysyłać wiadomości SMS o statusie realizowanej transakcji.

O ile Klient udzieli odrębnej zgody, Hydropath może kierować do niego informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej / telefonicznej.

 1. Konto.

Klient/Konsument uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

W ramach rejestracji Klient/Konsument podaje wskazane w formularzu dane oraz wybiera hasło. Klient/Konsument zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Warunkami korzystania oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym oświadczenia, iż Klient/Konsument zapoznał się z Warunkami korzystania i akceptuje wszystkie ich postanowienia.

Hydropath zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Klienta/Konsumenta. Weryfikacja może polegać na przesłaniu na podany podczas rejestracji adres wiadomości e-mail, która zawierać będzie link aktywacyjny Konta. Hydropath może zastrzec, że dopiero kliknięcie przez Klienta/Konsumenta linku aktywacyjnego lub dokonanie innej czynności powoduje umożliwienie Klientowi/Konsumentowi dostępu do Konta.

W chwili umożliwienia Klientowi/Konsumentowi dostępu do Konta, pomiędzy Hydropath a Klientem/Konsumentem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.

 1. Zawieranie umów sprzedaży na odległość.
  1. Zamieszczone w ramach hydropath.pl Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, ale obowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania, zawarte w niniejszym regulaminie.
  3. Obowiązują wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o cenach, kosztach i terminach dostarczenia.
  4. Hydropath informuje Klienta/Konsumenta o ograniczeniach związanych z dostawą Produktów oraz z metodami płatności, w tym o warunkach dostawy i płatności przy zamawianiu Produktów.
 2. Procedura składania Zamówień.
  1. Klient/Konsument składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w hydropath.pl. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient/Konsument chce zamówić. Zamówienie może zostać złożone przez formularz zamówienia dostępny na stronie hydropath.pl.
  2. Klient/Konsument musi podać swoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki), adres e-mail i numer telefonu.
  3. W trakcie składania Zamówienia Klient/Konsument dokonuje wyboru sposobu płatności. W celu realizacji Zamówienia Klient/Konsument powinien zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży.
  4. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta/Konsumenta, Hydropath wysyła na adres e-mail Klienta/Konsumenta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia i przekazuje Zamówienie Klienta/Konsumenta do realizacji. Informacja od Hydropath nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta/Konsumenta, a jedynie potwierdzeniem, że Hydropath Zamówienie otrzymał.
  5. Po przekazaniu przez Hydropath informacji, o której mowa powyżej, komunikacja odbywa się pomiędzy Klientem/Konsumentem a Hydropath, na podstawie postanowień, na które Klient/Konsument wyraził zgodę na podstawie §2 punkt 2.2 powyżej.
  6. Zamówione Produkty dostarczane są pocztą kurierską, a w przypadku wyboru opcji z montażem, przez przedstawiciela Hydropath.
  7. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00 lub w sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane w dniu roboczym następującym po tych dniach.
  8. Możemy realizować zamówienie, jeżeli zawiera poprawnie podane informacje. Czyli jednoznaczne określenie zamawianego towaru i jego ilości, podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.
  9. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
  10. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni, nie będą realizowane.
  11. Z chwilą potwierdzenia zamówienia i/lub wystawienia faktury proforma oraz dokonania płatności, jeżeli jest wymagana, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem/Konsumentem.
 3. Ceny i sposoby płatności.
  1. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich PLN lub w funtach szterlingach GBP (np. produkty do zastosowań komercyjnych). Ceny w GBP przeliczane są na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przedstawienia oferty lub wystawienia faktury. Do cen w GBP należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
   Wszystkie ceny w złotych polskich PLN, zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
  2. Hydropath, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o akceptowanych sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach płatności.
  3. Akceptowane metody płatności przy zakupie towarów przez stronę internetową www.hydropath.pl/shop:
   1. przelew
   2. szybkie przelewy on-line
   3. karta płatnicza
   4. pobranie
  4. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt i dostawę w terminie określonym każdorazowo w warunkach sprzedaży.
 4. Dostawa.
  1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Zmówiony towar wysyłamy po otrzymaniu środków pieniężnych na Nasz rachunek bankowy. Na przelew czekamy 7 dni. Można wybrać przesyłkę za pobraniem. Wtedy następuje zobowiązanie do zapłaty z chwilą otrzymania towaru. Opcja ta jest możliwa w przypadku towarów, które są dostępne na magazynie i nie występuje konieczność ich zamawiania u producenta.
  3. Zakupiony towar wysyłamy w ciągu:
   1. 1-2 dni roboczych – urządzenia i części zamienne dostępne na magazynie w Polsce,
   2. do 21 dni roboczych – urządzenia i części zamienne produkowane na zamówienie w fabryce w W. Brytanii.

   Dni robocze liczone są od daty otrzymania przez Nas zapłaty, bądź od chwili przyjęcia zamówienia, z opcją przesyłki za pobraniem.

   Oferowaną przez Nas formą dostawy jest przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL lub innej równorzędnej. Przesyłka jest zawsze ubezpieczona.

  4. Faktura/dowód sprzedaży jest przesyłana na wskazany przez Klienta/Konsumenta adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie Pdf. Na życzenie Klienta/Konsumenta, wystawiona przez Hydropath faktura papierowa, jest przesyłana na wskazany przez Klienta/Konsumenta adres wraz z wysyłką Produktów. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w procesie składnia zamówienia Klient/Konsument wyraża zgodę uprawniającą Hydropath do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  Standardowo dla zamówień składanych przez stronę internetową www.hydropath.pl/shop koszt dostawy jest podany. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru, oraz wcześniejszego powiadomienia o godzinie dostawy. Koszty transportu obciążają Klienta/Konsumenta, chyba, że zostaną ustalone inne warunki dostawy produktu. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane indywidualnie. Przesyłki za pobraniem są realizowane dla zamówień nieprzekraczających łącznej wartości 5.000,00 zł brutto. Termin dostawy wynosi od 24h do 48h (dni robocze) od momentu przekazania produktu do wysyłki. Podany termin ma charakter orientacyjny. Odbiorca przesyłki ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej, jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktuj się z Nami. Jeżeli Odbiorca odbierze przesyłkę bez sprawdzenia, nie będziemy przyjmowali reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem, istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.
 5. Koszty i opłaty. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Klienta/Konsumenta, Klient/Konsument zobowiązuje się do:
  1. pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta/Konsumenta i z powrotem,
  2. zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru.
 6. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, zerwania plomb zabezpieczających, jego uszkodzenia, uszkodzenia produktu w transporcie zwrotnym na skutek niewłaściwego zabezpieczenia produktu do transportu, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Klient zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Postanowienia niniejsze nie wyłączają, ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. Gwarancje i reklamacje.
  1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu. Czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
  2. Opis i warunki udzielanej gwarancji zamieszczone są  na stronie hydropath.pl w zakładce Gwarancja.
  3. W przypadku wykrycia wad należy niezwłocznie skontaktować się z Hydropath Sp. z o.o.
  4. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Klienta/Konsumenta.
  5. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury zakupu.
  6. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sprzedawcy obciąża Klienta/Konsumenta. Sprzedający nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
  7. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane pocztą elektroniczną na adres biuro@hydropath.pl lub listownie. Reklamacje złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Podany termin ma jedynie charakter orientacyjny.
  8. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego wobec Przedsiębiorców z tytułu rękojmi w zakresie dopuszczalnym przez prawo, chyba że inaczej zostało ustalone pomiędzy Stronami. Wyłączenie rękojmi dla przedsiębiorców nie obejmuje jednoosobowych działalności gospodarczych, jeśli zakup nie miał charakteru zawodowego.
  9. W przypadku reklamacji produktu, Klient/Konsument winien skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzyskania Numeru Autoryzacji Reklamacji (NAR). Bez autoryzacji procedura reklamacyjna nie zostanie rozpoczęta. Produkt do transportu powinien być zabezpieczony przed szkodami transportowymi. O sposobie zabezpieczenia poinformuje Sprzedawca. W treści reklamacji należy zamieścić dane składającego reklamację, numer dokumentu zakupu i datę sprzedaży, tytuł z jakiego składana jest reklamacja oraz możliwie jak najszerszy i merytoryczny opis przyczyny składanej reklamacji.
  10. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Partnerami f-my Hydropath na terenie Polski, należy kierować na dane kontaktowe danego Partnera, który jest stroną umowy sprzedaży.

§4 Warunki i wykluczenia

 1. Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest instalacja produktu wykonana zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją montażu. W przypadku urządzeń przemysłowych i komercyjnych wymagane jest wykonanie montażu przez przeszkolony w tym zakresie personel. Wytyczne i zlecenia montażowe znajdują się na stronie Instalacja urządzeń HydroFLOW (hydropath.pl)
 2. Instrukcje montażu dołączone są do każdego produktu, a także dostępne są na stronie internetowej Karty techniczne, instrukcje i inna dokumentacja techniczna urządzeń HydroFLOW. (hydropath.pl)
 3. Reklamacji nie podlegają:
  a) zabrudzenia, zarysowania, pęknięcia i inne uszkodzenia mechaniczne.
  b) uszkodzenia powstałe w wyniku działania warunków zewnętrznych spoza zakresu dopuszczalnego przez Producenta, w szczególności: wilgotności, temperatury, ciśnienia, wody, gazów, środków chemicznych, itp.
  c) uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia, montażu, eksploatacji i obsługi.
  d) uszkodzenia powstałe w czasie transportu z wyjątkiem zgłoszonych szkód transportowych.
  e) uszkodzenia powstałe w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych, w tym przepięć, wyładowań elektrycznych, itp.
 4. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, nieuprawnione próby naprawy urządzenia oraz montaż wykonany niezgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji instalacji/obsługi, spowodują brak możliwości skorzystania z reklamacji wad produktu.

§5 Treści i Opinie

 1. Prawa.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do hydropath.pl, Treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w hydropath.pl są zastrzeżone na rzecz Hydropath. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.

Klient/Konsument może korzystać z hydropath.pl, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Klient/Konsument nie może korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

Klient/Konsument przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

Za Treści umieszczone w hydropath.pl przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.

Klient/Konsument, umieszczając w hydropath.pl Opinię, udziela Hydropath niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją hydropath.pl lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Klient/Konsument wyraża zgodę na udzielanie przez Operatora sublicencji do Opinii.

Umieszczając Opinię, Klient/Konsument oświadcza, że: (a) udostepnienie Opinii poprzez hydropath.pl nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw; (b) zwalnia Hydropath z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez hydropath.pl, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

Ponadto, Klient/Konsument zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

 1. Naruszenia.

W przypadku uzyskania przez Hydropath zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Hydropath (w tym Opinii), Hydropath podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki korzystania, a w szczególności: (a) dokonywanie czynności, które destabilizowałyby pracę hydropath.pl, utrudniałyby dostęp do hydropath.pl lub Treści lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Hydropath, Partnerów, Klientów, Konsumentów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

Hydropath ma prawo zablokować Klientowi/Konsumentowi dostęp do hydropath.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient/Konsument korzysta z hydropath.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania; (b) Klient/Konsument zamieści treści o charakterze bezprawnym.

Hydropath poinformuje Klienta/Konsumenta o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Hydropath może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Warunkami korzystania.

W przypadku zastosowania się do powyższego przez Klienta/Konsumenta, Hydropath może odblokować dostęp Klienta/Konsumenta do hydropath.pl lub jego określonych funkcjonalności.

 1. Reklamacje.

Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres e-mail: biuro@hydropath.pl. Reklamacje mogą być również składane w formie listownej i wysłanie na adres siedziby Hydropath. Reklamacje, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Hydropath.

§6 Zastrzeżenia i wątpliwości co do świadczonych usług i sprzedawanych towarów

  1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, najlepiej drogą elektroniczną lub listownie skontaktuj się z Hydropath. Rozpatrzymy zastrzeżenia w terminie do 14 dni. O wyniku poinformujemy mailem lub listownie, w zależności od formy kontaktu, która została wybrana. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Nami. Odpowiemy na wszystkie pytania, udzielimy stosownych wyjaśnień co do sposobu i procesu rozpatrzenia reklamacji.
  2. Nabywca posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a) może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
   b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
   c) może także otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Więcej szczegółowych informacji opisujących wyżej wymienione możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/

Oczywiście ewentualne spory może również rozstrzygnąć właściwy, zgodnie z przepisami prawa, sąd powszechny.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi/Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru zakupionego poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu, które zamieszczamy poniżej.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zakupu i zwrot towaru przez Klienta/Konsumenta.

Klient/Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient/Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient/Konsument musi poinformować Hydropath Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Wierzbowej 111, adres e-mail: biuro@hydropath.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient/Konsument po wpłynięciu do Hydropath oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zostanie poinformowany co do dalszego postępowania.  Jeśli Klient/Konsument otrzyma Numer Autoryzacji Zwrotu (NAZ) powinien go podać na przesyłce zwrotnej towaru. NAZ jest podawany telefonicznie lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta/Konsumenta.

Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie hydropath.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu przysługującego do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta/Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta/Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hydropath), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta/Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zostanie nam wskazane inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowanie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odesłanie zostanie zrealizowane przed upływem terminu 14 dni.

Klient/Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Klient/Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA

Urządzenia, które były użytkowane przez Klienta/Konsumenta, czyli zostały podłączone do zasilania prądem elektrycznym, niezależnie od tego czy zostały, czy też nie, zamontowane na instalacji wodnej, podlegają zwrotowi na podstawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ustawowym terminie 14 dni.

Klient/Konsument zobowiązany jest pokryć koszty wynikające ze zmniejszenia wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku urządzeń HydroFLOW montaż i ich eksploatacja niezgodna z instrukcją montażu oraz zaleceniami producenta, może doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia.

Serwis sprzedawcy po otrzymaniu zwróconego urządzenia, zweryfikuje czy zwrócone urządzenie jest kompletne, sprawne pod względem technicznym i użytkowym, czy było podłączone do prądu i czy nie nosi obniżających jego wartość śladów użytkowania lub uszkodzeń.

§8 Pliki cookies

Strona hydropath.pl może korzystać z cookies, czyli plików tekstowych wysyłanych do komputera i identyfikujących użytkownika hydropath.pl w Internecie w sposób potrzebny do uproszczenia lub wykonania danej operacji. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podał Klient/Konsument i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze strony www. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku komputera.

§9

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

§10 Postanowienia końcowe

Hydropath jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji hydropath.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Klient/Konsument, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Klient/Konsument ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Hydropath wypowiedzenia, Konto Klienta w hydropath.pl zostanie usunięte.

Hydropath ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi hydropath.pl na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Konsumenta prawa lub postanowień Warunków korzystania, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Konsumenta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Hydropath może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Hydropath.

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Hydropath oraz Klienta/Konsumenta.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Hydropath.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Niniejsze warunki obowiązują od 1 lutego 2023 roku.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – Klienci/Konsumenci