Realizacje Hydropath

Wybrane przykłady instalacji w których zastosowano uzdatniacz wody HydroFLOW

Obszary zastosowania technologii Hydropath

 • woda spożywcza
 • woda kotłowa
 • woda grzewcza
 • woda chłodząca
 • woda procesowa i technologiczna
 • woda basenowa
 • woda w obiektach gastronomicznych i hotelowych
 • woda w obiektach małej architektury (fontanny, ściany wodne, sadzawki)
 • ścieki

Osady kamienia kotłowego, osady mineralne

Obiekty hotelowe posiadają setki a nawet tysiące odbiorów wody zarówno zimnej jak i ciepłej. Jeżeli woda w sieci jest wodą twardą pojawiają się problemy eksploatacyjne w wyniku tworzenia się osadów mineralnych na rurach, zaworach i wymiennikach ciepła. Od sprawności tych ostatnich zależy miedzy innymi temperatura ciepłej wody użytkowej i koszt jej przygotowania. Nie bez znaczenia jest problem czyszczenia z osadów mineralnych armatury łazienkowej, kabin prysznicowych i wanien. Proces zmiękczania wody za pomocą kolumn z żywicami jonowymiennymi w przypadku obiektu hotelowego jest często ekonomicznie nieuzasadniony i może powodować wiele dodatkowych problemów. Są to na przykład

 • woda zawierająca jony sodu jest postrzegana w wielu przypadkach jako nieodpowiednia dla użytkownika
 • miękka woda jest agresywna chemicznie w stosunku do materiałów z jakich wykonuje się instalacje
 • z wody miękkiej nie można przygotować smacznej kawy

Trwałe rozwiązanie wyżej wymienionych problemów, z zastosowaniem technologii Hydropath opisują przedstawione poniżej realizacje.

Hotel Plaza

Charing Cross Hotel

Taj Chandigarh Hotel

Jai Mahal Palace Hotel

Proces podgrzewania wody do stanu pary przy zastosowaniu wody z minerałami powoduje szereg problemów. Proces uzdatniania i kondycjonowania wody kotłowej jest skomplikowany i kosztowny.

Trwałe rozwiązanie problemów z zastosowaniem nowoczesnej, niechemicznej technologii jest możliwe. Urządzenia HydroFLOW C RANGE i HydroFLOW S RANGE uzdatniają wodę surową nie zmiękczoną tak by nie powstawały twarde osady kamienia kotłowego na powierzchniach wymiany ciepła i w rurociągach.

więcej…

Technologia Hydropath z powodzeniem sprawdza się w instalacjach przemysłowych służących do transportu wysoko zmineralizowanej zawiesiny.

Za zastosowaniem pola elektrycznego do zabezpieczania rurociągów transportowych przemawiają uzyskiwane efekty ekonomiczne i poprawa wydajności instalacji.

więcej…

Technologia Hydropath od lat wykorzystywana jest do zabezpieczania instalacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Zarówno wymogi oszczędnościowe, pro ekologiczne i związane z oczekiwaniami użytkowników instalacji powodują ze administratorzy nowo powstających obiektów mieszkalnych wyposażane są w nowoczesne bezobsługowe stacje uzdatniania wody. Pozwalają one na zabezpieczenie instalacji jak i podłączonych do niej urządzeń przed powstawaniem twardych osadów kamienia kotłowego.

więcej…

Kotły parowe narażone są na szereg problemów związanych z procesem podgrzewania wody i przejścia jej w stan pary. Parametry wody zasilającej kocioł i parametry wody kotłowej są dostosowane do specyfiki zjawisk chemicznych i fizycznych zachodzących w kotłach oraz urządzeniach i instalacjach podłączonych do kotłów parowych. Pomimo ciągłego doskonalenia procesu uzdatniania i kondycjonowania wody kotłowej, nadal występują poważne problemy eksploatacyjne. Usuwanie kamienia kotłowego z kotła parowego i również wodnego to zazwyczaj proces skomplikowany, drogi a co najistotniejsze skracający żywotność kotła jeżeli stosowane są agresywne środki chemiczne.

Ten problem możliwy jest do wyeliminowania przy zastosowaniu stosunkowo niewielkich nakładów finansowych oraz co istotne bez konieczności stosowania środków chemicznych. Cały proces realizowany jest w trakcie normalnej pracy kotłów i instalacji kotłowej.

więcej…

Płytowy wymiennik ciepła ze względu na swoją konstrukcję jest szczególnie narażony na spadek wydajności wymiany ciepła i wzrost oporów przepływu w wyniku krystalizacji twardych osadów kamienia kotłowego.

Przedstawiamy rozwiązanie funkcjonujące od wielu lat na jednym z osiedli apartamentowców. Pozwoliło ono na utrzymanie wysokiej sprawności działania wymienników oraz znaczące obniżenie kosztów eksploatacji.

Urządzenia HydroFLOW trwale zabezpieczają wymienniki ciepła przed pojawianiem się osadów mineralnych oraz umożliwiają usuniecie już istniejących osadów w trakcie pracy instalacji.

więcej…

Uzdatnianie wody kotłowej w wielu przypadkach realizowany jest w oparciu o kilka procesów. Wynika to z faktu, że woda kotłowa powinna przedewszystkim nie powodować osadzania osadów mineralnych oraz nie wywoływać korozji. Niestety dotychczas stosowane procesy z jednej strony ograniczając możliwość powstawania osadów mineralnych powodowały wzrost agresywności korozyjnej wody.

Nowoczesne technologie pozwalają w sposób znacznie prostszy, to znaczy bez rozbudowy instalacji o dodatkowe skomplikowane elementy do uzdatniania i kondycjonowania wody uzyskać oczekiwane efekty.

Pozwalają również na poprawę efektywności działania całej instalacji i obniżenie kosztów obsługi oraz eksploatacji. Już samo ogranizcenie stosowania środków chemicznych daje ogromne efekty finansowe.

Urządzenia HydroFLOW pozwalają na uzdatnienie wody kotłowej oraz na oczyszczenie zakamienionych powierzchni kotła w trakcie jego pracy. Efekty poprawy wymiany ciepła na powierzchniach kotła, dają oszczędności od kilkunastu do 24 % w ilości dostarczanej energii do kotła.

W trakcie sezonowych przeglądów kotłów zabezpieczonych urządzeniami HydroFLOW, ocena ilości osadów na powierzchni wymiany ciepła pozwala na zaniechanie czyszczenia chemicznego lub mechanicznego.

więcej…

Przykład, który jest do pobrania poniżej, opisuje sposób zabezpieczenia płaszczy wodnych silników. Urządzenia HydroFLOW w sposób trwały zabezpieczają powierzchnie wymiany ciepła przed pojawianiem trudno usuwalnego osadu mineralnego.

więcej…

Komory garownicze wykorzystywane są w zakładach piekarniczych. Następuje w nich wstępny proces wypieku w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.

Komory zasilane są wodą służącą do wytworzenia odpowiedniej wilgotności.

Jeżeli woda zasilająca jest wodą o wysokiej mineralizacji to powstaje problem osadów kamienia kotłowego który pokrywa powierzchnie omywane przez wodę.

Aby uniknąć tego problemu stosowane są różne technologie na przykład zmiękczania wody lub uzdatniania jej tak by minerały zawarte w wodzie krystalizując nie tworzyły twardych osadów.

Zastosowanie urządzenia HydroFLOW S38 w pełni zabezpiecza komory garownicze przed osadami mineralnymi a dodatkowo przed narastaniem osadów biologicznych.

więcej…

Instalacje przemysłowe

W obiektach typu elektrownie i elektrociepłownie jednym z elementów technologicznych jest kondensator (skraplacz) pary. Jego zadaniem jest utrzymywanie odpowiednio wysokiej sprawności zespołu turbina kocioł parowy na skutek odpowiedniego schłodzenia pary za turbiną parową. Kondensatory pary jako czynnik chłodzący wykorzystują wodę, która może pochodzić z obiegu otwartego lub zamkniętego.

Odpowiednie uzdatnianie wody chłodniczej zapewnia utrzymanie wysokiej sprawności chłodzenia i uzyskiwanie oczekiwanych efektów ekonomicznych.

Główną przyczyną spadku sprawności kondensatora pary są osady mineralne i biologiczne. Technologia Hydropath pozwala na ograniczenie powstawania tych osadów bez konieczności stosowania kosztownych środków chemicznych. Przykład zastosowania do pobrania poniżej.

więcej…

Obiekty energetyczne, które mają instalacje chłodzenia zasilane wodą z otwartych obiegów na przykład rzeki i jeziora, napotykają poważny problem który związany jest z intensywnym rozwojem życia biologicznego w układach chłodzenia.

Wysoka temperatura sprzyja namnażaniu różnego typu mikrorganizmów, które nie tylko powodują zakłucenie funkcjonowania systemów chłodzenia ale również wpływają na wzrost korozyjności instalacji.

Przedstawiamy przykład zastosowania urządzeń AquaKLEAR HydroFLOW w obiekcie energetycznym w celu eliminacji namnażania mikro i makro organizmów.

więcej…

Odwrócona osmoza to jeden z procesów filtracji pozwalający na uzyskiwanie wody o wysokim stopniu czystości. Uzyskiwanie czystej wody w procesie odwróconej osmozy jest powszechnie stosowanym procesem zarówno w celu odsalana wody morskiej jak i uzyskiwania czystej wody do wielu procesów produkcyjnych.

Jednym z problemów wystepujących w trakcie oczyszczania wody na membranach osmotycznych jest pojawianie się osadów mineralnych i biologicznych. Mają one wpływ na wydajnosć procesu, trwałosć instalacji i koszty eksploatacji. Zastosowanie urządzeń HydroFLOW z technologią Hydropath, pozwala na wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie tych problemów.

Przykład efektów jakie uzyskuje się stosując urządzenia HydroFLOW.

więcej…

Wymienniki ciepła w określonych warunkach temperaturowych i jakościowych wody, są narażone na szybką utratę swojej sprawności na skutek powstających osadów mineralnych. Kamień kotłowy potrafi skutecznie ograniczyć nie tylko wymianę ciepła ale również przepływ wody przez wymiennik.

Technologia Hydropath pozwala na usunięcie osadów kamienia kotłowego w trakcie normalnej pracy wymienników oraz zabezpieczyć je przed powstawaniem osadów kamienia kotłowego.

więcej…

W wielu procesach produkcyjnych i technologicznych woda rozpylana jest w dyszach wodnych. W przypadku kiedy parametry chemiczne wody surowej nie powinny lub nie mogą być zmieniane, pojawia się problem osadów. W wyniku przesycenia wody w trakcie jej spadku ciśnienia przy rozprężaniu w dyszy wodnej pojawiają się wykrystalizowane osady mineralne.

W celu zabezpieczenia dysz wodnych przed osadami bez konieczności stosowania zmiękczania wody lub innych procesów chemicznego uzdatniania można zastosować technologię Hydropath do uzdatniania wody.

więcej…

Papiernie to zakłady w których ze względu na specyfikę produkcji w instalacji technologicznej osadzają się różne osady mineralne. Proces oczyszczania jest kłopotliwy i wymaga wyłączenia części instalacji z ruchu. Technologia Hydropath skutecznie radzi sobie z tym problemem. Zainstalowanie urządzeń HydroFLOW zapobiega powstawaniu trudnych do usunięcia osadów.

więcej…

Instalacje chłodnicze

Pod koniec 2016 roku w elektrowni w Chinach, która pobiera wodę z rzeki Yuen w celu poprawy sprawności bloku energetycznego i ograniczenia kosztów eksploatacji zainstalowano dwa uzdatniacze wody HydroFLOW firmy HYDROPATH z W. Brytanii.

Urządzenia zainstalowano na obiegu chłodzenia bloków energetycznych 2x600MW.

Drugim istotnym elementem oprócz poprawy parametrów pracy bloków energetycznych były uwarunkowania środowiskowe. Woda pobierana z rzeki była dotychczas uzdatniana przy pomocy środków chemicznych co miało negatywy wpływ na środowisko naturalne. Woda była odprowadzana w znacznej ilości do rzeki a częściowo stosowana do innych celów.

Zewnętrzna średnica rur zasilających wodą chłodniczą kondensatory ( skraplacze pary) wynosi 1800 mm. Dwa urządzenia HydroFLOW Multi-head 72″ widoczne są na zdjęciu poniżej.

a

Efektem działania urządzeń jest poprawa próżni w kondensatorze o 1 kPa oraz spadek temperatury pary/kondensatu o 1,5°C. Zmiana tych parametrów istotnie wpływa na sprawność obiegu cieplnego zespołu energetycznego bazującego na obiegu Rankine’a.

Drugą korzyścią ściśle związaną z funkcjonowaniem i serwisowaniem kondensatora pary jest znaczące ograniczenie ilości osadów mineralnych powstających na powierzchniach wymiany ciepła woda chłodząca – para. W szczególności wyeliminowano twarde osady mineralne które powodowały pogorszenie parametrów pracy kondensatora.

Po otwarciu kondensatora do rutynowej kontroli okazało się, że nie ma twardych osadów kamienia kotłowego a te osady które powstały są miękkie i można je usunąć strumieniem wody.

Nie bez znaczenia jest również nowe zastosowanie wody chłodzącej która pozbawiona środków chemicznych może być stosowana do nawadniania upraw.

więcej…

Eliminacja bakterii Legionella z otwartych układów chłodzenia ( wieże chłodnicze) stanowi problem, który od lat eliminowany jest stosowaniem silnych środków chemicznych. Ich wpływ na instalacje oraz na ludzi znajdujących się w obszarze emisji kropelek wody z wież chłodniczych jest określany jako niebezpieczny.

Zastosowanie urządzeń HydroFLOW na instalacjach chłodzenia z wieżami chłodniczymi, które emitują do atmosfery kropelki wody pozwala w krótkim czasie na wyeliminowanie występującego skażenia bakteriami Legionella.

więcej…

Obiekty hotelowe w znakomitej większości mają systemy klimatyzacji. Systemy oparte są o różne rozwiązania ale najczęściej stosowane sa obiegi chłodnicze wykorzystujące jako nośnik chłodu wodę lodową. Użytkownicy chcieli by by instalacje te były wysoko wydajne, nie wymagały częstych czynności obsługowych oraz by ich efektywność ekonomiczna była jak największa. Przedstawiamy przykład zastosowania urządzenia HydroFLOW, które pozwoliło na ograniczenie stosowania biocydów do uzdatniania wody o 75%.

więcej…

Instalacje wody lodowej ze względu na możliwości powstawania osadów mineralnych, biologicznych i korozyjnych wymagają specjalnych technologii zabezpieczających.

Firma Hydropath proponuje zastosowanie fizycznej metody uzdatniania, która pozwala na wieloletnią pracę instalacji bez problemów wywoływanych osadami.

Uzdatnianie wody za pomocą sygnału fali elektromagnetycznej umożliwia wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie stosowania środków chemicznych.

więcej…

W zakładach produkcyjnych często wymagane są wydajne systemy klimatyzacji. Kierownictwo takich obiektów zwraca uwagę nie tylko na sprawność i wydajność ale również na koszty operacyjne i inwestycyjne.

Technologia Hydropath pozwala na długotrwałą pracę instalacji klimatyzacyjnych bez utraty ich wydajności i sprawności oraz bez konieczności stosowania kosztownych środków chemicznych do uzdatniania wody zasilającej układ.

więcej…

Firma Nooter/Eriksen Water Solution (NEWS) zainstalowała dwa urządenia HydroFLOW i60″ oraz jedno HydroFLOW i24″ w elektrowni 500 MW w regionie Midwest w USA. Jest to pierwsza z elektrowni, która za pośrednictwem NEWS uzyska technologię Hydropath do zabezpieczenia instalacji chłodzenia przed powstawaniem osadów mineralnych, biologicznych i w celu obniżenia korozyjności instalacji chłodzenia.

 

Instalacja urządzeń  HydroFLOW pozwoli na znaczącą redukcję kosztów dotychczas używanych środków chemicznych, oraz obniżenie ilości zrzutu nadmiernie zasolonej wody o 48,6%. Układ chłodzenia elektrowni, po wdrożeniu technologii Hydropath, może pracować przy przewodności wody chłodzącej na poziomie 3150 µS/cm (dotychczasowo 1800 µS/cm)  i przy zwiększonych poziomach cykli koncentracji z 5,5 do 9,7.

Kolejna elektrownia w której NEWS zastosuje technologię Hydropath to 700 MW elektrownia w rejonie wielkich jezior w USA.

W tym miejscu można pobrać artykuł w Electric Energy dotyczący   wdrożenia firmy NEWS w energetyce w USA. link  

Wieże chłodnicze z otwartym lub pół otwartym układem chłodzenia, realizującym odbiór ciepła przy pomocy wody, to urządzenia mogące emitować do otoczenia chorobotwórcze bakterie w tym bakterie Legionella. W kilku krajach przepisy nakładają na właścicieli obiektów lub ich zarządców obowiązek rejestrowania takich urządzeń oraz poddawania ich okresowej kontroli pod względem bezpieczeństwa biologicznego emisji. Brak odpowiednich przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za wywołanie niebezpieczeństwa skażenia otoczenia do którego emituje kropelki wody wieża chłodnicza.

Aby na trwałe wyeliminować ewentualne problemy ze skażeniem raz osadami biologicznymi w instalacji chłodzenia można zamontować urządzenie HydroFLOW P , które dezynfekuje wodę oraz eliminuje z instalacji biofilm.

więcej…

Systemy klimatyzacji z poł otwartymi lub otwartymi układami chłodzenia, są narażone na szybkie pojawienie się skażenia biologicznego w tym skażenia bakteriami Legionella.

Układy taki standardowo są zabezpieczane poprzez dawkowanie do wody dużych ilości biocydów. Niestety nie zawsze są to skuteczne rozwiązania i nie zawsze materiały z których wykonana jest instalacja chłodzenia jest odporna na wzmożone działanie korozyjne wody wywołane środkami chemicznymi stosowanymi do dezynfekcji.

więcej…

Wieże chłodnicze to urządzenia szczególnie narażone na pojawianie się twardych osadów mineralnych. Ciągłe odparowanie wody w układach otwartych, powoduje że woda wytrąca nadmiar minerałów które krystalizują na elementach ociekowych wieży. Uzdatnianie dużej ilości wody do parametrów wymaganych dla uzyskania wysokiej sprawności pracy wieży jest kosztowne. Ponadto w układach otwartych szybko pojawia się duża ilość mikroorganizmów powodujących skażenie wody. Urządzenia HydroFLOW P skutecznie radzą sobie z tymi problemami.

więcej…

Technologia Hydropath od lat wykorzystywana jest do zabezpieczania wież chłodniczych przed powstaniem osadów i spadkiem ich wydajności.

Przykład który można pobrać poniżej przedstawia testy przedwdrożeniowe na instalacji chłodniczej szpitala. Efekty jakie uzyskano bezpośrednio wpłynęły na zakup 3 urządzeń HydroFLOW AquaKLEAR P160.

więcej…

Ochrona przed zanieczyszczeniami kondensatorów pary (skraplaczy) obniża koszty eksploatacji i poprawia sprawność turbiny.

Na wewnętrznych powierzchniach układu chłodzenia, tworzą się osady biologiczne które, zmniejszają wydajność wymiany ciepła, co prowadzi do zwiększenia zużycia paliwa. Ponadto układ chłodzenia wymaga co pewien czas wyłączenia z ruchu i poddania go zabiegom mechanicznego czyszczenia, co wiąże się z kosztami i zmniejszeniem żywotności urządzeń.

więcej…

Akwakultura i Hodowla

Hodowla karpi Koi to dość popularne hobby. Wielokolorowe ryby są piękne ale wymagają odpowiedniej jakości wody. Musi on być klarowna i bezpieczna pod względem ilości patogenów.

Urządzenia HydroFLOW K40 AQUAKLEAR są często polecane wśród hodowców jako element wspomagający przy hodowli karpi Koi.

więcej…

W hodowli ryb i narybku istotna jest czystość biologiczna wody. Wykorzystując urządzenia HydroFLOW istnieje możliwość skutecznej eliminacji mikroorganizmów patogennych z wody co znacząco wpływa na wyniki hodowli. Przykłady przedstawiają rozwiązania zastosowane w obiektach hodowlanych.

 1. więcej o zastosowaniu HydroFLOW w wylęgarni ryb…
 2. więcej o zastosowaniu HydroFLOW w hodowli ryb…
 3. więcej o efektach stosowania HydroFLOW w hodowli ryb
 4. wiecej o efektach stosowania HydroFLOW w hodowli ryb

Baseny i SPA

Aktualne przepisy dotyczące jakości wody basenowej, dostosowują się do obniżenia ilości szkodliwych substancji w wodzie.

Aby uzyskać wymagany normami poziom ilości substancji niebezpiecznych oraz zanieczyszczeń i skażeń biologicznych wymagane jest utrzymanie skuteczności filtracji na stale wysokim poziomie.

Urządzenia HydroFLOW od lat stosowane są do zabezpieczania wody basenowej w basenach pub licznych i prywatnych.

więcej…

Wody termalne są dość powszechnie wykorzystywane do zasilania obiektów basenowych nie tylko w Polsce. Niestety skład chemiczny tych wód często sprawia problemy eksploatacyjne użytkowni.

Wysoka mineralizacja powoduje powstawanie trudnych do usunięcia osadów mineralnych i często pojawia się również problem skażenia biologicznego wody. Urządzenia HydroFLOW AquaKLEAR P oraz HydroFLOW i, zastosowane w instalacjach termalnych rozwiązują te problemy poprawiając sprawność eksploatacyjną i komfort użytkowania obiektów zasilanych wodami termalnymi.

więcej…

Proces uzdatniania wody basenowej do parametrów wymaganych przepisami wymaga wysokiej sprawności układu filtracji. Zastosowanie urządzeń HydroFLOW AquaKLEAR na zasilaniu filtrów zarówno ze złożem piaskowym, żwirowym jak i zeolitowym, pozwala na długotrwałe utrzymanie złoża w wysokiej czystości oraz na skutek flokulacyjnego działania sygnału emitowanego przez urządzenia HydroFLOW na poprawę filtracji. Efekty widoczne są szczególnie szybko przy nowo wymienionych złożach, które nie pokrywają się biofilmem. Przy złożach długo eksploatowanych (wysoki poziom chloru związanego za filtrem), proces oczyszczania złoża filtracyjnego jest dłuższy ale w efekcie uzyskuje się radykalną poprawę parametrów wody po instalacji filtrów.

więcej…

Ograniczenie korozyjności

Korozja biologiczna jest jedną z korozji najczęściej degradujących instalacje wodne. Wyeliminowanie mikroorganizmów powodujących korozję za pomocą środków biobójczych często nie przynosi efektów a w wielu przypadkach nie może być stosowane.

Skuteczność technologii Hydropath po raz kolejny została potwierdzona zarówno w zakresie eliminacji mikroorganizmów wywołujących korozję jak i pasywacji powierzchni.

więcej…

Przemysł wydobywczy i wody termalne

Instalacje transportu wody kopalnianej narażone są na szereg czynników sprzyjających ich awariom. Szczególny problem stanowią powstające osady mineralne wpływające na wydajność instalacji oraz działanie osprzętu typu zawory i czujniki pomiarowe. Zastosowanie technologii Hydropath umożliwia wydłużenie bezawaryjnej pracy instalacji oraz zapobiega krystalizacji osadów mineralnych na ściankach rurociągów. Wpływa również na ograniczenie korozyjności instalacji.

więcej…

Procesy wzbogacania rud miedzi i molibdenu w zakładach wydobywczych często napotykają na problemy związane ze spadkiem wydajności pomp w wyniku krystalizacji osadów mineralnych. Technologia Hydropath pozwala na rozwiązanie tego problemu.

więcej…

Oczyszczalnie ścieków

Struwitwiwianit to osady mineralne powodujące w oczyszczalniach ścieków poważne problemy eksploatacyjne.

Osady te powstają między innymi na liniach przesyłowych, osuszaczach taśmowych, wirówkach. Usuwanie osadów jest kłopotliwe i wymaga dużych nakładów czasowych.

Urządzenia HydroFLOW zastosowane na liniach przesyłu ścieków, pozwalają na trwałe zabezpieczenie instalacji przed powstawaniem twardych osadów struwitu (NH 4MgPO4-6H2O) i wiwianitu (Fe3(PO4)2-8H2O).

Osady które powstają, są w postaci drobnych miękkich kryształów. Unoszone są wraz z przepływem lub łatwo usuwane mechanicznie, strumieniem wody pod niskim ciśnieniem.

więcej…

W procesach oczyszczania ścieków, powszechnie stosuje się osuszanie osadów ściekowych na prasach. W trakcie tego procesu powstają twarde osady struwitu, trudno usuwalne i powodujące problemy eksploatacyjne. Osady struwitu przy pomocy technologii Hydropath można doprowadzić so stanu w którym są łatwo usuwalne i nie stanowią istotnego problemu eksploatacyjnego.

więcej…

Struwit, to substancja bogata w fosfor powstająca w procesie osuszania ścieków w oczyszczalniach. Ponieważ struwit jest bardzo poszukiwany jako nawóz, wiele oczyszczalni ścieków uzyskuje w stosunkowo prosty sposób, dodatkowe dochody produkując komponent dla producentów nawozów sztucznych.

więcej…

Testy przed wdrożeniowe technologii Hydropath, wykazały że wirówka GEA Westfalia model CB 505-00-32 do odwadniania osadów ściekowych, osiąga lepsze rezultaty w zakresie nawodnienia (do 3% suchej masy placka), przy jednoczesnej redukcji ilości dawkowanego polielektrolitu o 21,5 %.

więcej…

Rolnictwo i Uprawy

Zastosowania urządzeń HydroFLOW w uprawach roślin wykazały

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w granicach 20-30%
 • Wzrost zbiorów o kilkanaście procent (w zależności od rodzaju uprawy)
 • Eliminacja poziomu patogenów w wodzie zraszającej i liniach dystrybucji wody
 • Trwałe ograniczenie powstawania osadów mineralnych w liniach wodnych końcówkach kroplujących i dyszach wodnych

Typy stosowanych urządzeń