Uzdatnianie – woda lodowa i woda chłodnicza

Uzdatnianie wody lodowej

Woda lodowa

 

HydroFLOW P
HydroFLOW P AQUAKLEAR

Instalacje wody chłodniczej chłodzonej wodą lodową są dość powszechne w wielu procesach produkcyjnych. Efektywność ich działania zależy od zastosowanej technologii oraz od parametrów jakościowych wody, która jest nośnikiem zimna dostarczanego do odbiorników końcowych. Woda, jako tani nośnik energii powszechnie jest stosowana w układach grzewczych i chłodniczych.

W obu typach instalacji producenci urządzeń określają parametry jakie powinna spełniać woda w celu uzyskania wysokiej sprawności wymiany ciepła oraz ograniczenia do minimum wpływu nośnika na korozyjność instalacji.

Problemy związane z jakością wody chłodniczej

  • zawiesiny i skażenie
  • osady mineralne
  • osady biologiczne
  • korozja

Zawiesiny są poddawane procesom filtracji. Metody filtracji są różne i obejmują całą objętość wody w układzie lub tylko wydzielony strumień w bocznikowych układach filtracji. W zależności od stosowanych metod uzdatniania wody, oraz parametrów jakościowych wody surowej, jednym z zadań uzdatniania wody zarówno chemicznego jak i fizycznego jest poprawa skuteczność filtracji. Realizowane jest to poprzez koagulację, flokulację i sedymentację cząstek zawieszonych w wodzie.

Technologia uzdatniania wody w przypadku wody o zwiększonej zawartości minerałów, szczególnie wapnia i magnezu może polegać na ich usuwaniu ( wymiana jonowa, odwrócona osmoza) lub na doprowadzaniu stanu fizycznego tych minerałów umożliwiającego krystalizację homogeniczną a nie heterogeniczną. Minerały w procesie krystalizacji nie tworzą twardych osadów izolujących, które pogarszają współczynnik wymiany ciepła dla instalacji.

Ograniczenie twardości węglanowej do zalecanych przez producentów poziomów za pomocą metod chemicznych, wiąże się zazwyczaj z dość wysokimi kosztami i koniecznością korygowania parametrów wody uzdatnionej ze względu na możliwość wzrostu agresywności korozyjnej wody.

Po uzdatnieniu woda powinna być stabilna węglanowo, nie korozyjna i nie agresywna. Do oceny własności agresywnych i korozyjnych wód wykorzystuje się na przykład indeksy Langeliera lub Ryznera, określające stan równowagi węglanowo wapniowej badanej wody.

Należy podkreślić że osady mineralne powodujące spadek współczynnika wymiany ciepła  w wielu przypadkach stanowią mniejsze zagrożenie dla prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania instalacji niż korozja.

Osady biologiczne powstają w wyniku namnażania się mikroorganizmów tworzących biofilm. Procesy zachodzące w wyniku istnienia biofilmu na ścianach instalacji stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania układów chłodzenia. Powodują zarówno korozję jak i tworzą warstwy izolacyjne dla wymiany ciepła.

Zagrożenie dotyczące kontaktu wody procesowej z produktem

Kolejnym problemem pojawiającym się w wielu instalacjach to możliwość kontaktu wody chłodniczej z produktem w wyniku awarii i rozszczelnienia instalacji. W instalacjach w których należy wyeliminować taką możliwość nie może być używana woda uzdatniana przy pomocy środków chemicznych. W tych przypadkach rozwiązaniem stają się  technologie fizycznego uzdatniania wody.

Zastosowanie technologii Hydropath w instalacjach wody chłodniczej

Technologia Hydropath pozwala na zabezpieczenie wody do celów procesowych bez zmiany jej składu chemicznego. Umożliwia ona eliminację już istniejących osadów  oraz zapobieganie powstawaniu nowych. Dodatkową zaletą tej technologii w przypadku instalacji  wykonanych ze stali jest  ograniczenie korozji elektrolitycznej.
Woda surowa, przygotowana do stosowania w instalacji za pomocą technologii Hydropath minimalizuje możliwość zaistnienia awarii a nawet w przypadku awarii nie jest agresywna chemicznie i nie powoduje ewentualnego skażenia chemicznego.
Woda uzdatniona fizycznie nie wymaga stosowania inhibitorów korozji (w wielu przypadkach toksycznych lub zabronionych w kontakcie z produktem końcowym), czyli środków służących do ograniczania procesów korozyjnych w środowisku wodnym w przypadku powszechnie stosowanych w chłodnictwie materiałów takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, brąz, mosiądz.

Technologia Hydropath wpływa na poprawę właściwości koagulacyjnych i flokulacyjnych zawiesiny wodnej. Umożliwi to stosowanie filtrów o większej średnicy oczek i skuteczniejsza filtrację.

Technologia Hydropath pozwala na wyeliminowanie środków będących stabilizatorami twardości i antyskalantami oraz dyspergatorami, które dodane do wody zapobiegają wypadaniu i osadzaniu trudno rozpuszczalnych soli na powierzchniach wymiany ciepła. W przypadku stosowania technologii Hydropath ich użycie nie jest możliwe ze względu na przeciwny sposób działania.

Dezynfekcja wody chłodniczej

skażenie wody lodowej

Organizmy w środowisku wodnym w naturalny sposób rozwijają się. Są to mikro i makro organizmy które ograniczają średnice rur i przyspieszają korozję instalacji. Organizmy obumarłe tworzą osady które pogarszają wydajność wymiany ciepła dla instalacji.

Powszechnie stosowane biocydy, czyli substancje organiczne i nieorganiczne, dodawane do wody w celu likwidacji porostów biologicznych w przypadku zastosowania technologii Hydropath, mogą być ograniczone lub wyeliminowane całkowicie. Biocydy stanowią problem dla środowiska naturalnego ze względu na ich toksyczność i toksyczność związków, które tworzą. Biocydy bywają również silnie korozyjne.

W wyniku działania sygnału fali elektromagnetycznej na komórki bakterii następuje proces ich degradacji zachodzący w ciągu mikrosekund. Proces ten następuje z wykorzystaniem naturalnego działania sił osmotycznych wody na błonę komórki bakteryjnej.

Stosowanie technologii Hydropath zapewnia  utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa technologicznego i odpowiednich parametrów eksploatacyjnych dla układów wody chłodniczej.

>