Poprawa skuteczności filtracji wody basenowej – ograniczenie THM

THM w wodzie basenowej

THM w wodzie basenowej

Poprawa filtracji prowadzi do ograniczenia w wodzie basenowej trihalometanów (THM) w tym chloroformu (trichlorometan), czyli związków powstałych w wyniku reakcji chloru z bromkami i związkami organicznymi.

Najważniejszym elementem w procesie uzdatniania wody basenowej jest filtracja. Na rynku dostępne są różne złoża filtracyjne ale wcześniej czy później ich skuteczność spada.

Przyczyny pogorszenia filtracji zazwyczaj są następujące:

 • drobne zanieczyszczenia wnikają w głąb złoża powodując jego zbrylenie i w konsekwencji powstawanie przebić (kanały przez całe złoże filtracyjne) – złoża żwirowe, piaskowe
 • powstające osady biologiczne (biofilm) pogarszają warunki filtracji i jakość filtracji – większość złóż
 • osady biofilmu podobnie jak nieskutecznie usunięte zanieczyszczenia wody mają wpływ na wzrost poziomu chloru związanego za filtrem i w konsekwencji w niecce basenowej
 • cząsteczki zawierające oleje np. kremy do pielęgnacji skóry osiadają na cząsteczkach złoża powodując jego sklejanie i pogorszenie warunków filtracji

Problem wyeliminowania lub ograniczenia spadku wydajności dla złóż filtracyjnych ogranicza się stosując technologie wspomagające proces filtracji mechanicznej,

Jedną z nich, jest technologia Hydropath w sposób nie chemiczny oddziałująca na zawieszone w cieczy zanieczyszczenia.

Pozytywne wyniki działania technologii uzyskiwano przy różnych typach złóż filtracyjnych ( piasek, żwir, zeolit, antracyt, węgiel aktywny, szkło).

Zastosowanie technologii Hydropath pozwala na:

 • wyeliminowanie procesu krystalizacji osadów mineralnych na złożu
 • wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie powstawania osadów biofilmu na złożu
 • ograniczenie zbrylania i sklejania złoża
 • usuniecie ze złoża osadów biologicznych
 • utrzymywanie dużej powierzchni czynnej złoża filtracyjnego
 • wydłużenie czasu eksploatacji złoża bez straty wydajności

Technologia Hydropath pozwala na krystalizację minerałów w cieczy oraz dezaktywuje mikroorganizmy.

Na skutek flokulacyjnego działania technologii powstają większe agregaty zanieczyszczeń a cząsteczki będące pochodnymi olei, zawieszone w wodzie tworzą kuleczki (efekt perły), które nie łączą się tak intensywnie z powierzchnią złoża i mogą być wypłukiwane.

flokulacja niechemiczna zapobieganie powstawaniu twardych osadów mineralnych i bifilmu na złożu filtracyjnym

Powyższe działanie technologii Hydropath umożliwia:

 • szybsze usuwanie większych agregatów zanieczyszczeń, które nie wnikają w głąb złoża filtracyjnego
 • usuwanie cząsteczek olei, które nie przywierają do powierzchni złoża i ścian instalacji
 • szybsze płukanie złoża (większe agregaty gromadzą się w górnej części złoża nie wnikając w głąb)
 • wydłużenie okresu pomiędzy płukaniami – brak powstania znaczącej różnicy ciśnień przed i za filtrem
 • mikroorganizmy w większości ( >95%) są dezaktywowane a pod wpływem sygnału fali elektromagnetycznej tworzą większe agregaty lub łączą się z innymi zanieczyszczeniami co pozwala na ich sprawniejsze odfiltrowywane

Efekt oczyszczenia złoża filtracyjnego jest widoczny już po kilku tygodniach od zainstalowania urządzenia HydroFLOW przed filtrem.

>