tel.: +48 500 068 835, e-mail: biuro@hydropath.pl

Korozyjność

Obniżenie korozyjności instalacji wodnych

Jak technologia Hydropath ogranicza korozyjność?

Przyczyn zachodzenia zjawisk korozyjnych jest wiele.

W instalacjach wodnych jest to między innymi:

 • przepływ ładunków elektrycznych
 • wystąpienie agresywnego chemicznie środowiska, spowodowanego wprowadzaniem do wody środków
 • namnażanie się mikroorganizmów na ścianach instalacji

Technologia Hydropath, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio ogranicza procesy:

 • korozji elektrochemicznej
 • korozji biologicznej
 • korozji chemicznej (pośrednio – zmiana składu chemicznego wody i pH w wyniku stosowania śr. chemicznych)

Następuje to na skutek:

 • zastąpienia wody miękkiej (agresywnej chemicznie) wodą twardą
 • pasywacji powierzchni  – „skin effect
 • powstawania warstwy magnetytu (rury stalowe)
 • eliminacji osadów (biologicznych i mineralnych)
 • eliminacji lub ograniczenia stosowania śr. chemicznych
 • tworzenia barier w przepływie elektronów i jonów biorących udział w procesie utleniania
 • dezaktywacji mikroorganizmów w tym różnego typu bakterii

Testy zrealizowane przez jednostki naukowe oraz prowadzone obserwacje testowe i eksploatacyjne, wskazują możliwość ograniczenia korozyjności nawet o 65%.

Skin effect

sin effect

Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowisku elektrolitów, w którym następuje tworzenie mikroogniw, złożonych z anody i katody. Powierzchnia metalu, nawet najbardziej czysta, nie jest jednorodna w skali mikroskopowej. Metal ma strukturę ziarnistą, krystaliczną, a granice ziaren mają strukturę mniej jednorodną. Ma to związek z podziałem struktury metalu na obszar będący anodą (granica ziaren) i katodą (ziarno). Kiedy proces korozji metalicznej zostanie zainicjowany, proces zaczyna samoistnie przyśpieszać i w obszarze anodowym następuje zniszczenie materiału. Podczas pracy takiego ogniwa korozji następuje przepływ prądu, a bieguny ogniwa ulegają polaryzacji. Polaryzacja hamuje proces katodowy i anodowy hamując proces korozyjny. Ale w korozji chemicznej działają depolaryzatory (tlen i jony wodorowe), które wpływają na przyspieszenie tego procesu.

Zastosowanie technologii Hydropath radykalnie zmienia przebieg i możliwości następowania typowego korozyjnego procesu elektrochemicznego.

linie sił pola Hydropath

 Uzdatniacz HydroFLOW wprowadza do cieczy płynącej w instalacji, koncentryczne pola elektromagnetyczne.

 

Za pośrednictwem cieczy sygnał elektromagnetyczny rozchodzi się na długości setek metrów w instalacji.
Siły tego pola powodują, że ujemnie naładowane elektrony przemieszczają się w głąb materiału instalacji, a dodatnio naładowane jony są przesuwane w kierunku przeciwnym, czyli do elektrolitu. Prowadzi to do uzyskania stanu pasywności elektrochemicznej na powierzchni styku metalu z cieczą. Ponieważ w procesie korozji warunkiem koniecznym jest udział zarówno ujemnie naładowanych elektronów jak i jonów dodatnich, efektem wywołanym przez urządzenie HydroFLOW jest spowolnienie procesu korozji elektrochemicznej.