Ograniczenie korozyjności

Technologia Hydropath ogranicza korozyjność instalacji działając jako inhibitor korozji. Eliminuje również wiele pośrednich przyczyn związanych z procesem korozji.

Zjawisko korozji

Przyczyną zachodzenia zjawiska korozji jest na przykład przepływ ładunków elektrycznych, agresywne środowisko, bakterie osiedlające się na ścianach instalacji.

Technologia Hydropath ogranicza procesy korozyjne, w wymiennikach, instalacjach cieplnych i hydraulicznych, związane z oddziaływaniem środowiska roztworów wodnych oraz korozję wywołaną przez bakterie.

Umożliwia pasywację powierzchni poprzez tak zwany „skin efect”, tworzenie warstwy magnetytu, eliminację osadów biologicznych i mineralnych, tworzenie barer w wolnym przepływie jonów biorących udział w procesie utleniania.

 

Testy eksploatacyjne w różnych środowiskach i na różnych typach instalacji wskazują możliwość ograniczenia korozyjności nawet o 65% przy zastosowaniu technologii Hydropath.

 

Korozja elektrochemiczna

w instalacjach przemysłowych stale przynosi duże straty ekonomiczne. Pomimo stosowania różnych technik i technologii ograniczenia jej wpływu na degradację materiałów instalacyjnych, nadal jest poważnym wyzwaniem dla służb utrzymania ruchu i projektantów.

Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowisku elektrolitów, w którym następuje tworzenie mikroogniw, złożonych z anody i katody. Powierzchnia metalu, nawet najbardziej czysta, nie jest jednorodna w skali mikroskopowej. Metal ma strukturę ziarnistą, krystaliczną, a granice ziaren mają strukturę mniej jednorodną. Ma to związek z podziałem struktury metalu na obszar będący anodą (granica ziaren) i katodą (ziarno). Kiedy proces korozji metalicznej zostanie zainicjowany, proces zaczyna samoistnie przyśpieszać i w obszarze anodowym następuje zniszczenie materiału. Podczas pracy takiego ogniwa korozji następuje przepływ prądu, a bieguny ogniwa ulegają polaryzacji. Polaryzacja hamuje proces katodowy i anodowy hamując proces korozyjny. Ale w korozji chemicznej działają depolaryzatory (tlen i jony wodorowe), które wpływają na przyspieszenie tego procesu.

Zastosowanie technologii Hydropath radykalnie zmienia przebieg i możliwości następowania typowego korozyjnego procesu elektrochemicznego.
Uzdatniacz wody Hydropath indukuje do cieczy płynącej w instalacji wymiany ciepła lub hydraulicznej, koncentryczne pola elektromagnetyczne.
Za pośrednictwem cieczy sygnał elektromagnetyczny rozchodzi się na długości setek metrów w instalacji.
Siły tego pola powodują, że ujemnie naładowane elektrony przemieszczają się w głąb materiału instalacji, a dodatnio naładowane jony są przesuwane
w kierunku przeciwnym, czyli do elektrolitu. Prowadzi to do uzyskania stanu pasywności elektrochemicznej na powierzchni styku metalu z cieczą. Ponieważ w procesie korozji warunkiem koniecznym jest udział zarówno ujemnie naładowanych elektronów jak i jonów dodatnich, efektem wywołanym przez urządzenie z technologią Hydropath jest spowolnienie procesu korozji elektrochemicznej.