Korozja rur

Ogranicz i zapobiegaj wewnętrznej korozji rur.

Jak technologia Hydropath ogranicza korozję?

Jest wiele przyczyn zachodzenia zjawisk korozyjnych

W instalacjach wodnych jest to między innymi:

 • przepływ ładunków elektrycznych
 • wystąpienie agresywnego chemicznie środowiska, spowodowanego wprowadzaniem do wody środków dezynfekcyjnych (biocydów)
 • namnażanie się mikroorganizmów na ścianach instalacji

Szybkość korozji związana jest z następującymi parametrami wody: pH, zawartość gazów rozpuszczonych (tlen i dwutlenek węgla), zawartość soli rozpuszczonych (z podziałem na jony agresywne chlorków i siarczanów, jony metali i jony nieagresywne wapnia i magnezu) oraz całkowita ilość substancji rozpuszczonych. Na korozyjność wody ma również wpływ jej stabilność węglanowo-wapniowa. Woda stabilna nie powoduje wytrącania się osadów węglanu wapnia, ani takich osadów nie rozpuszcza. Do oceny stanu równowagi węglanowo-wapniowej wody i jej własności agresywnych wykorzystuje się tzw. indeks nasycenia i obliczane na jego podstawie indeksy Langeliera i Ryznera. Do oceny korozyjności wody został opracowany indeks Larsona określający zależność korozyjności od zasadowości wody oraz zawartości chlorków i siarczanów.

Praktycznie korozji z instalacji wodnej nie można wyeliminować, ale można ją znacząco ograniczyć poprzez kontrolę parametrów wody i szereg innych czynników wpływających na korozję.

Bezpośredni i pośredni wpływ na warunki sprzyjające korozji

Efektem działania elektronicznych uzdatniaczy wody jest ograniczenie:

 • korozji elektrochemicznej
 • korozji biologicznej
 • korozji chemicznej

Wyżej wymienione efekty następują na skutek:

 • wyeliminowania konieczności stosowania wody miękkiej i bardzo miękkiej (agresywnej chemicznie)
 • pasywacji elektrycznej powierzchni ścian rury – „skin effect”
 • tworzenia warstwy pasywnego tlenku żelaza w rurach stalowych – magnetytu
 • eliminacji osadów biologicznych (biofilm) i mineralnych
 • eliminacji lub ograniczenia stosowania śr. chemicznych w szczególności agresywnych biocydów
 • tworzenia barier w przepływie elektronów i jonów biorących udział w procesie utleniania
 • dezaktywacji mikroorganizmów, w tym różnego typu bakterii zawieszonych w wodzie

O 65% mniejsza korozyjność elektrochemiczną

Prąd elektryczny  generowany przez elektroniczny uzdatniacz wody HydroFLOW, przepływający wzdłuż metalowej rury wytwarza współosiowe pole magnetyczne lub „efekt naskórkowy”, zakłócając reakcję elektrochemiczną niezbędną do procesu korozji. Wprowadzenie technologii Hydropath do systemu wodnego zmniejsza korozję wewnątrz rur nawet o 65%.

 

tak wyglądają wyniki badań i testów realizowanych przez instytuty i jednostki naukowe

Skin effect – efekt naskórkowy

sin effect

Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowisku elektrolitów, w którym następuje tworzenie mikroogniw, złożonych z anody i katody. Powierzchnia metalu, nawet najbardziej czysta, nie jest jednorodna w skali mikroskopowej. Metal ma strukturę ziarnistą, krystaliczną, a granice ziaren mają strukturę mniej jednorodną. Ma to związek z podziałem struktury metalu na obszar będący anodą (granica ziaren) i katodą (ziarno). Kiedy proces korozji metalicznej zostanie zainicjowany, proces zaczyna samoistnie przyśpieszać i w obszarze anodowym następuje zniszczenie materiału. Podczas pracy takiego ogniwa korozji następuje przepływ prądu, a bieguny ogniwa ulegają polaryzacji. Polaryzacja hamuje proces katodowy i anodowy hamując proces korozyjny. Ale w korozji chemicznej działają depolaryzatory (tlen i jony wodorowe), które wpływają na przyspieszenie tego procesu.

Radykalna zmiana

w możliwości następowania typowego korozyjnego procesu elektrochemicznego

linie sił pola Hydropath

Za pośrednictwem cieczy sygnał elektromagnetyczny rozchodzi się na długości setek metrów w instalacji.

Siły tego pola powodują, że ujemnie naładowane elektrony przemieszczają się w głąb materiału instalacji, a dodatnio naładowane jony są przesuwane w kierunku przeciwnym, czyli do elektrolitu. Prowadzi to do uzyskania stanu pasywności elektrochemicznej na powierzchni styku metalu z cieczą. Ponieważ w procesie korozji warunkiem koniecznym jest udział zarówno ujemnie naładowanych elektronów jak i jonów dodatnich, efektem wywołanym przez urządzenie HydroFLOW jest spowolnienie procesu korozji elektrochemicznej.

Koncentryczne pola elektromagnetyczne

wpływają na ograniczenie zjawisk korozyjnych

Masz pytania dotyczące antykorozyjnego działania technologii Hydropath?

Skontaktuj się z nami!