Hydropath a inne technologie

Poznaj różnice pomiędzy fizycznymi i chemicznymi technologiami uzdatniania wody

Technologia Hydropath – jej cech wyróżniające

 • niechemiczna
 • ekologiczna
 • ekonomiczna
 • łatwa w implementacji
 • sygnał rozchodzi się wzdłuż całej instalacji wodnej
 • nie jest wymagany przepływ wody
 • nie zmienia składu chemicznego wody

Cech szczególne technologii

 

Hydropath – fizyczna technologia uzdatniania wody sygnałem elektrycznym

 • sygnał indukowany za pomocą pierścienia ferromagnetycznego jest bardzo silny
 • sygnał rozchodzi się w całym systemie instalacji wody
 • technologia działa niezależnie od przepływu
 • technologia działa niezależnie od materiału z którego wykonane są rury
 • sygnał zapobiega powstawaniu osadów mineralnych i usuwa istniejące
 • sygnał dezynfekuje wodę i usuwa biofilm
 • technologia umożliwia ograniczenie korozyjności instalacji

 

Magnetyzery – fizyczna technologia uzdatniania wody stałym polem elektrycznym 

 • sygnał działa lokalnie
 • wymagany jest przepływ cieczy
 • sygnał nie działa na organizmy żywe typu bakterie i glony
 • w przypadku instalacji wykonanej z ferromagnetyka, sygnał nie wnika do wnętrza rur

W urządzeniach wykorzystujących magnesy stałe, nazywanych magnetyzerami, linie pola magnetycznego są skierowane w poprzek rury. W tym przypadku linie pola magnetycznego działają lokalnie. Efektem jest poddanie oddziaływaniu jednostki objętościowej wody tylko w miejscu działania magnesu. Wymagany jest więc przepływ wody. Przepływając dość szybko traci swoje właściwości i w związku z tym w celu zabezpieczenia całej sieci i większej ilości odbiorników wody, wymagane jest zastosowanie wielu magnesów rozmieszczonych wzdłuż całej sieci i przed każdym z chronionych urządzeń. Tym większa jest wymagana liczba magnetyzerów, im więcej w sieci występuje elementów powodujących zmianę kierunku przepływu wody i turbulencje. Przepływ turbulentny wody, powodowany jest przez powszechnie występujące w sieci wodnej zmiany średnicy rur, zawory, czujniki, kolanka i inne elementy zabudowane na sieci. Jedynie przepływ laminarny pozwala na to by woda uzdatniona przez lokalny silny magnetyzer mogła płynąć w sieci wodnej bez utraty swoich właściwości wywołanych lokalnym polem magnetycznym. Takie efekty można uzyskać jedynie w warunkach laboratoryjnych, a nie w standardowym domu czy zakładzie przemysłowym.

 

Elektryczne magnetyzery indukcyjne 

 • emitują wielokrotnie słabszy sygnał w stosunku do rdzenia wykonanego z ferromagnetyka
 • w zależności od mocy mogą powodować wysoki poziom zakłóceń odbierany przez inne urządzenia
 • w przypadku rur z metalu indukowane pole magnetyczne jest dużo słabsze niż w przypadku rur wykonanych z materiałów nieprzewodzących
 • pole elektromagnetyczne działa lokalnie w przypadku zmienny przebiegu kierunku rur linie pola nie podążają za kierunkiem rur
 • dla uzyskania efektu nie osadzania się kamienia kotłowego za miejscem montażu urządzeń, wymagany jest przepływ wody

W systemach wykorzystujących uzwojenia elektryczne, liczba uzwojeń może wynosić od kilku do kilkudziesięciu. Niezależnie od liczby uzwojeń, emitowane linie pola są skierowane wzdłuż osi rury. Działają, więc podobnie jak magnetyzery, ale na nieco większej długości sieci wodnej. Dlatego urządzenia te powinny być umieszczone na prostym odcinku rury, w przeciwnym wypadku sygnał „wyjdzie z boku” na zakręcie lub kolanku.
W technologii Hydropath linie pola skierowane są promieniście na zewnątrz osi rury i rozchodzą się wzdłuż osi rury. Sygnał jest rozprowadzany niezależnie od postaci i kształtu rur.

 

Elektrolityczne

 • bardzo słaby sygnał
 • jony metali są uwalniane do wody
 • pole działa lokalnie w jednym punkcie
 • efekt działania maleje w miarę oddalania się od urządzenia
 • w wielu urządzeniach, rura miedziana sama działa jako jedna z elektrod, co powoduje korozję rur

 

Zmiękczacze jonowymienne

 • usuwają jony wapnia i magnezu z wody
 • wprowadzają jony sodu* i jony hydroksylowe do wody
 • powodują, że woda jest „miękka, śliska”
 • woda jest bardziej agresywna korozyjnie
 • produkty odpadowe, powodują zanieczyszczenie środowiska
 • mają relatywnie wysokie koszty użytkowania

* Uwaga – nadmiar jonów sodu w organizmie w wyniku picia wody zmiękczonej może powodować:

– wzrost pragnienia
– zaburzenia koncentracji uwagi
– zaburzenia orientacji
– drgawki
– śpiączkę
– suchość błon śluzowych
– podwyższoną temperaturę ciała
– osłabienie siły mięśniowej

 

Inne środki chemiczne

 • w wielu przypadkach stanowią jedyne rozwiązanie problemu
 • powodują silne zanieczyszczenie środowiska
 • są kosztowne
 • wymagają skomplikowanych procedur dawkowania, przechowywania i bezpieczeństwa

 

 


Zasięg działania

W systemach magnetycznych jest najmniejszy i porównywalny do wielkości urządzenia, ze względu na powszechnie turbulentny przepływ wody w sieci.
W systemach zbudowanych w oparciu o uzwojenia im więcej zwojów, tym zakres działania będzie większy. W zaleceniach producentów tego typu urządzeń, wymagany jest montaż jak najbliżej chronionego obiektu dla osiągniecia lepszego efektu działania.
W technologii Hydropath wykorzystuje się efekt rezonansu w „fali stojącej”. Fala ta zachowując swoją siłę działania, rozprzestrzenia się wzdłuż osi rury, z kierunkiem linii siła pola magnetycznego skierowanym od środka rury na zewnątrz i osiągając zasięg od 60 do100 metrów dla modeli domowych, 700 m dla modeli przemysłowych oraz 2km dla modeli niestandardowych (Custom) licząc od miejsca instalacji w obu kierunkach sieci. Skuteczne działanie obejmuje w tym przypadku całą siec hydrauliczną niezależnie od jej skomplikowanego kształtu pełnego kolan i przewężeń.


Zabezpieczenie przed korozją powierzchni wewnętrznych

W systemach wykorzystujących technologię Hydropath, poziom wewnętrznej korozji elektrochemicznej rur jest znacząco ograniczony ze względu na efekt pasywacji – rozkład promieniowy pola elektrycznego wokół osi rury, odciąga wolne elektrony w metalu od wewnętrznej powierzchni rury. W rezultacie, metalowa rura nie może wejść w reakcję chemiczną, staje się pasywna. Taki proces zachodzi w całym obszarze działania sygnału Hydropath.
W urządzeniach wykorzystujących inne technologie, linie przebiegu pola elektrycznego są wzdłużne i w tym przypadku efekt pasywacji nie jest możliwy.


Charakter działania

Magnetyzery działają na minerały zawarte w wodzie poprzez namagnesowanie, powodują  ujednolicenie kierunku spolaryzowanych cząsteczek roztworu wody, co ułatwia łączenie się cząsteczek minerałów w kryształy i w konsekwencji ogranicza krystalizację na ścianach instalacji wodnej. Spolaryzowanie wywołane przez magnetyzer umożliwia również rozpuszczanie istniejących struktur krystalicznych kamienia kotłowego już osadzonego na ściankach, poprzez przyciąganie cząsteczek węglanów do cząstek wody.
W technologii Hydropath głównym czynnikiem wpływającym na tworzenie się mikrokryształów minerałów jest sygnał o małej mocy, ale o wysokiej częstotliwości. Powstałe w wyniku migracji poszczególnych jonów, klastry jonów, stają się zarodkami krystalizacji

W momencie przesycenia roztworu wody, wokół klastrów stanowiących zarodki krystalizacji powstają mikrokryształy o wielkości od 10-50 mikronów.
Już wykrystalizowane minerały nie osadzają się na ścianach ale są zawieszone w wodzie i wraz z nią przemieszczają się.