Gwarancja HydroFLOW

Gwarancja uzdatniaczy wody HydroFLOW z technologią Hydropath.

Gwarancja dotyczy wszystkich produktów HydroFLOW i części zamiennych.

GWARANCJA v.1.2023 do pobrania plik pdf

Trzyletnia Ograniczona Gwarancja

I. Kwestie ogólne

Hydropath Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedawcą) oferuje swoim klientom trzyletnią ograniczoną gwarancję na awarie lub wady materiałowe i produkcyjne dowolnego produktu HydroFLOW (zwanego dalej Produktem) lub jego części składowych, przez niego sprzedawanych i używanych na terytorium Polski, w zakresie o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności odpowiedzialności za produkt, czy przepisów o rękojmi. Niniejsza gwarancja jest udzielana Nabywcy produktów. Produkty oferowane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją firmy Hydropath Technology Ltd. z Wielkiej Brytanii (zwanego dalej Producentem). Jeśli Produkt lub którakolwiek z jego części ulegnie awarii, HydroFLOW Sp. z o.o. lub jego przedstawiciel naprawi lub wymieni Produkt bezpłatnie. Aby niniejsza gwarancja miała zastosowanie, należy przedstawić dowód, że Produkt został prawidłowo zainstalowany oraz dowód, że taki Produkt nie działa zgodnie z deklaracją Producenta.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja: nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych niewłaściwą instalacją, przepięciem lub przerwą w zasilaniu (niezależnie od przyczyny), wyciekiem wody wynikającym z usuwania kamienia i biofilmu, niewłaściwym użyciem, nadużyciem lub siłą wyższą (np. powodzią lub trzęsieniem ziemi itp.). Należy pamiętać, że wycieki wody z instalacji wodociągowych mogą być konsekwencją usuwania kamienia i biofilmu. W związku z tym zaleca się okresowe sprawdzanie systemów hydraulicznych w celu zapewnienia, że elementy instalacji pozostają wodoszczelne.

 

II. Ochrona z tytułu gwarancji

 1. Sprzedawca w imieniu Producenta gwarantuje, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w produkcie już w chwili produkcji.
 2. Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 36 miesięcy.
 3. Okres gwarancji zaczyna się od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży lub od dnia wydania urządzenia Nabywcy, jeżeli jest inny od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Rejestracja rozpoczęcia okresu gwarancji musi być dokonana przez Nabywcę w ciągu 30 dni od daty wydania urządzenia. Rejestrację można wykonać poprzez formularz na stronie internetowej Producenta hydropath.com/product-registration lub Nabywca powinien zwrócić się do Sprzedawcy o dokonanie takiej rejestracji w jego imieniu.
 4. Gwarancja na części zamienne do produktów, o których mowa w paragrafie I, wynosi 24 miesiące i liczona jest od daty sprzedaży.

 

III. Zgłoszenie wady

Roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji należy przesłać pocztą elektroniczną do HydroFLOW lub autoryzowanego sprzedawcy lub sprzedawcy, od którego zakupiono Produkt, a taka wiadomość e-mail musi zawierać: (i) kopię oryginalnego paragonu lub dowodu zakupu Produktu, (ii) dowód, że Produkt został prawidłowo zainstalowany, (iii) pisemne wyjaśnienie problemu (problemów) z Produktem oraz (iv) jedno lub więcej zdjęć Produktu i otoczenia, które wyświetla takie problemy. Przedstawiciel HydroFLOW rozpatrzy Twoje roszczenie i skontaktuje się z Tobą w ciągu 10 dni roboczych, aby skoordynować naprawę lub wymianę Produktu lub poprosić o dodatkowe informacje.

Wada powinna być zgłoszona nie później w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia.

Nabywca, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione ze Sprzedawcą, odsyłać wadliwego produktu do Sprzedawcy.

 

IV. Świadczenia gwarancyjne

 1. Gwarant może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt, dokonać jego wymiany lub dokonać zwrotu ceny nabycia Produktu i to w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz od dnia dostarczenia wadliwego urządzenia do Sprzedawcy wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego zakup oraz kartą gwarancyjną.
 2. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana, to Sprzedawca ponosi powstałe w ten sposób koszty urządzeń, części zamiennych a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu.
 3. Jeżeli Gwarant zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, to Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego.

 

V. Warunki i wykluczenia

 1. Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja produktu wykonana zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją montażu. W przypadku urządzeń przemysłowych i komercyjnych wymagane jest wykonanie montażu przez przeszkolony w tym zakresie personel.
 2. Instrukcje montażu, obsługi oraz zawarte w nich zalecenia eksploatacyjne dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.hydropath.pl.
 3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: zabrudzeń, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych, itp. Uszkodzeń powstałych w wyniku działania warunków zewnętrznych spoza zakresu dopuszczalnego przez Producenta, w szczególności: ponadnormatywnego napięcia, wilgotności, temperatury, ciśnienia, wody, gazów, środków chemicznych, itp. Uszkodzeń produktu powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia, montażu, eksploatacji i obsługi. Uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Uszkodzeń  powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych, w tym przepięć, wyładowań elektrycznych, itp.
 4. Roszczenia gwarancyjne są ściśle ograniczone do wartości pierwotnej ceny zakupu lub kosztów naprawy lub wymiany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wycieki wody lub uszkodzenia spowodowane usunięciem kamienia lub biofilmu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, chyba że Produkt jest prawidłowo używany z odpowiednim urządzeniem przeciwprzepięciowym o odpowiedniej jakości w celu ochrony Produktu i jego komponentów elektronicznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikowe, przypadkowe, pośrednie, specjalne, karne lub inne straty lub szkody, które mogą wynikać z wady produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia zasadności wszelkich roszczeń i środków zaradczych według własnego uznania.

 

VI. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i nieuprawnione próby naprawy urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji

Uwagi:

I. Producent i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z oczekiwaniami działanie produktów w następujących przypadkach:

 1. montażu urządzenia niegodnego z instrukcją
 2. instalacja, na której zamontowano urządzenie została zaprojektowana i/lub wykonana i/lub jest eksploatowana niezgodnie z dokumentacją i instrukcją obsługi, obowiązującymi przepisami i normami
 3. po montażu urządzenia(eń), dokonano zmian w instalacji lub jej parametrach eksploatacyjnych, mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie
 4. urządzenie zostało zamontowane w miejscu, w którym warunki techniczne, normy lub inne przepisy nie dopuszczają montażu określonego modelu lub typu urządzenia

 

II. Usunięcie istniejących osadów kamienia kotłowego z układu wodnego zajmuje krótszy lub dłuższy okres. Czas ten jest uzależniony od wielkości instalacji, przepływu, grubości osadów, ich składu chemicznego i spoistości.

III. Pewne rodzaje osadów zawierających węglan wapnia i magnezu, ale również zawierające krzemiany, siarczany i fosforany, mogą być usuwane znacznie dłużej niż osady składające się głównie z węglanu wapnia i magnezu.

IV. Aby osiągnąć pełnię efektywności i korzyści z działania urządzenia, urządzenie musi pracować bez przerw.

V. W żadnym wypadku Sprzedawca nie akceptuje roszczeń wynikających z ewentualnych awarii i wycieków wody będących następstwem skutecznego i prawidłowego działania urządzenia, polegającego między innymi na usunięciu osadów.

VI. Efektem działania urządzenia jest między innymi pojawienie się luźnych drobnych cząstek kamienia kotłowego i biofilmu w postaci mułów. Osady te powinny zostać usunięte z instalacji i urządzeń przez zapewnienie przepływu wody, odfiltrowane lub ich systematyczne drenowane.

VII. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy mogące wynikać z braku zasilania urządzenia energią elektryczną o odpowiednich parametrach.

VIII. Użytkownicy w celu zabezpieczenia urządzeń z technologią Hydropath i innych zasilanych z sieci elektrycznej, powinni korzystać z odpowiedniej klasy elementów zabezpieczających instalację elektryczną i podłączone do niej urządzenia przed zbyt wysokimi parametrami prądu elektrycznego.

IX. Światło emitowane przez czerwoną diodę LED znajdującą się na obudowie urządzenia (w niektórych modelach dioda LED znajduje się na obudowie zasilacza) informuje o prawidłowej pracy urządzenia. W sprawnym i prawidłowo zamontowanym urządzeniu, które nie znajduje się w pętli elektrycznej, dioda LED emituje jasnoczerwone intensywne światło.

 

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPRZEDAWCA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH (PISEMNYCH, USTNYCH, USTAWOWYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z POPRZEDNIEGO TOKU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH), W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. HYDROFLOW NIE GWARANTUJE WYDAJNOŚCI INNEJ NIŻ OKREŚLONA POWYŻEJ. ŻADEN AGENT, PRZEDSTAWICIEL ANI PRACOWNIK HYDROFLOW NIE JEST UPOWAŻNIONY DO UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB PORĘCZEŃ W ODNIESIENIU DO SWOICH PRODUKTÓW.