Gwarancja HydroFLOW

Gwarancja uzdatniaczy wody HydroFLOW z technologią Hydropath.

Gwarancja podstawowa dotyczy wszystkich produktów HydroFLOW i części zamiennych.

Gwarancja podstawowa – 36 miesięcy

I. Kwestie ogólne

Sprzedawca (zwany dalej Gwarantem) udziela gwarancji na produkty (urządzenia) z technologią Hydropath przez niego sprzedawane i używane na terytorium Polski, w zakresie o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności odpowiedzialności za produkt, czy przepisów o rękojmi. Niniejsza gwarancja jest udzielana Nabywcy produktów. Produkty oferowane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją firmy Hydropath Technology Ltd. z Wielkiej Brytanii (zwanego dalej Producentem).

II. Ochrona z tytułu gwarancji

 1. Sprzedawca w imieniu Producenta gwarantuje, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w produkcie już w chwili produkcji.
 2. Urządzenia HydroFLOW objęte są 3- letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany serwis producenta.
 3. Okres gwarancji zaczyna się od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży lub od dnia wydania urządzenia Nabywcy jeżeli jest inny od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
 4. Gwarancja realizacji celu działania urządzenia, wynosi 12 miesięcy. Gwarancja ta realizowana jest na podstawie certyfikatu instalacji wypełnionego podczas montażu urządzenia, wykonanego przez przeszkolony w tym zakresie personel.
 5. Gwarancja na części zamienne do produktów, o których mowa w paragrafie I, wynosi 24 miesiące i liczona jest od daty sprzedaży.

III. Zgłoszenie wady

Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Nabywca powinien zgłosić w drodze pisemnego zgłoszenia u Sprzedawcy.

Wada powinna być zgłoszona nie później w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę nabycia produktu, np. poprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu produktu (kopia). W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia oraz jeżeli to możliwe dołączyć stosowną dokumentację fotograficzną. Nabywca, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta.

IV. Świadczenia gwarancyjne

 1. Gwarant może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt, dokonać jego wymiany lub dokonać zwrotu ceny nabycia Produktu i to w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz od dnia dostarczenia wadliwego urządzenia do Sprzedawcy wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego zakup oraz kartą gwarancyjną.
 2. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana, to Sprzedawca ponosi powstałe w ten sposób koszty urządzeń, części zamiennych, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu.
 3. Jeżeli Gwarant zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, to Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego.

V. Warunki i wykluczenia

 1. Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja produktu wykonana zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją montażu. W przypadku urządzeń przemysłowych i komercyjnych wymagane jest wykonanie montażu przez przeszkolony w tym zakresie personel.
 2. Instrukcje montażu, obsługi oraz zawarte w nich zalecenia eksploatacyjne dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.hydropath.pl.
 3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  a) zabrudzeń, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych, itp.
  b) wad powstałych w wyniku działania warunków zewnętrznych spoza zakresu dopuszczalnego przez Producenta, w szczególności: wilgotności, temperatury, ciśnienia, wody, gazów, środków chemicznych, itp.
  c) wad produktu powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia, montażu, eksploatacji i obsługi
  d) uszkodzeń powstałych w czasie transportu
  e) wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych, w tym przepięć i wyładowań elektrycznych, itp.

VI. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i nieuprawnione próby naprawy urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji

Uwagi:

 1. Producent i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z oczekiwaniami działanie produktów w następujących przypadkach:
  a) montażu urządzenia niegodnego z instrukcją
  b) instalacja, na której zamontowano urządzenie została zaprojektowana i/lub wykonana i/lub jest eksploatowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
  c) po montażu urządzenia(eń), dokonano zmian w instalacji lub jej parametrach eksploatacyjnych, mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie
  d) urządzenie zostało zamontowane w miejscu, w którym warunki techniczne, normy lub inne przepisy nie dopuszczają montażu określonego modelu lub typu urządzenia
 2. Usunięcie istniejących osadów kamienia kotłowego z układu wodnego zajmuje krótszy lub dłuższy okres czasu. Czas ten jest uzależniony od wielkości instalacji, przepływu, grubości osadów, ich składu chemicznego i spoistości.
 3. Pewne rodzaje osadów zawierających węglan wapnia i magnezu, ale również zawierające krzemiany, siarczany i fosforany, mogą być usuwane znacznie dłużej niż osady składające się głównie z węglanu wapnia i magnezu.
 4. Aby osiągnąć pełnię efektywności i korzyści z działania urządzenia, urządzenie musi pracować bez przerw.
 5. W żadnym wypadku Sprzedawca nie akceptuje roszczeń wynikających z ewentualnych awarii i wycieków wody będących następstwem skutecznego i prawidłowego działania urządzenia, polegającego między innymi na usunięciu twardych osadów kamienia kotłowego.
 6. Efektem działania urządzenia jest między innymi pojawienie się luźnych drobnych cząstek mineralnych w postaci mułów. Osady te powinny zostać usunięte z instalacji i urządzeń przez zapewnienie przepływu wody, odfiltrowane lub ich systematyczne drenowane.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy mogące wynikać z braku zasilania urządzenia energią elektryczną o odpowiednich parametrach.
 8. Użytkownicy w celu zabezpieczenia urządzeń z technologią Hydropath i innych zasilanych z sieci elektrycznej, powinni korzystać z odpowiedniej klasy elementów zabezpieczających instalację elektryczną i podłączone do niej urządzenia przed zbyt wysokimi parametrami prądu elektrycznego.
 9. Światło emitowane przez czerwoną diodę LED znajdującą się na obudowie urządzenia (w niektórych modelach dioda LED znajduje się na obudowie zasilacza) informuje o prawidłowej pracy urządzenia. W sprawnym i prawidłowo zamontowanym urządzeniu, które nie znajduje się w pętli elektrycznej, dioda LED emituje jasnoczerwone intensywne światło.
× Jesteśmy na Whats App?